Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Abraháme, konaného dňa 20.9.2017

Zobraziť zápisnicu