ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Komisia pre životné prostredie

Vandalizmus bez hraníc.

 

Naša obec patrí k tým obciam v ktorých je zelene zatiaľ dostatok tak v samotnej obci ako aj v chotári v lese a parku. Už viac krát sa stalo, že tieto pľúca našej obce boli terčom vandalov a rôznych nespratníkov. V drvivej väčšine prípadov nejde o našich obyvateľov, o našu mládež, ale o rôzne živly ktoré neprídu do parku či lesa z dôvodu prechádzky po zdravom vzduchu, po peknom a čistom lesnom prostredí, ale prídu autom do lesa a parku kde si vybíjajú energiu rôznym spôsobom a to najmä ničením prírody či zariadením parku či lesa. Raz je to prepílený zámok na zábrane pred vstupom do lesa aby sa autom dostali až do parku, inokedy je to ukradnutý umelí trávnik multifunkčného ihriska, strhnutá informačná tabuľka, rozbitá vitrína, zahodený odpad alebo dokonca motorovou pílou narezaný konár stromu či celý strom. Vrcholom vandalizmu a neúcty k práci iných bol vandalský čin a to v stredu 10.5.2017 kedy vandali strhli a poškodili dve zastavenia Krížovej cesty v parku. Krížovú cestu vybudovali zapálení nadšenci a realizovali tento veľmi dobrý nápad z vlastných prostriedkov a brigádnicky. Iste opäť tieto zastavenia opravia ale zlý dojem z nepochopenia a neúcte k ich práci zostane. Je potrebné všetkými prostriedkami zabrániť aby nedochádzalo k takýmto odsúdenia hodným činom. Bolo zistené, že vandali prišli do parku autom a mali značku SA... Návštevníci ktorí prichádzajú do parku pešo či na bicykloch si zo sebou neponesú motorovú pílu či veľké nožnice na železo. Sú to najmä tak zvaní návštevníci na autách ktorých ani nemožno nazvať návštevníkmi, týchto v parku nechceme. Naproti tomu každý peší návštevník či cyklista je v parku vítaný . Zabrániť vjazdu aut do lesa a parku nie je v terajšej dobe možné cestnou značkou, pretože z doterajších skúseností vieme, že väčšina motoristov tieto značky nerešpektuje. To je možné iba železnou zábranou, rampou. Z tohto dôvodu chce komisia pre životné prostredie pred vstupom do parku takúto zábranu osadiť, aby sa v maximálne možnej miere zabránilo vjazdu motorových vozidiel do parku a tým zabránilo vandalizmu v parku. Pokles vandalizmu v samotnej obci je citeľný, neplatí to ale o tých miestach kde nie sú kamery. Preto zabráňme ničeniu a poškodzovaniu toho, čo sa v našej obci vybudovalo, slúži to nám všetkým.

M. Vrbovský poslanec OZ.

 

ZÁPISNICA

zo zasadnutia komisie pre ochranu a tvorbu životného prostredia pri obecnom zastupiteľstve v obci Abrahám

Zápisnica č.1/2017                                             V Abraháme 17.3.2017

 

Prítomní členovia komisie:

 

Predseda:                    Marian Vrbovský

Zapisovateľ:              Viktória Tarrová

Členovia:                    Tibor Ležovič Mgr.

                                   Jozef Ivančík

                                   Milan Kráľovič

                                   Marián Jucha Ing.

                                   Peter Horník  

Program zasadnutia:

 

1.) Otvorenie zasadnutia

2.) Určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu schôdze

3.) Prejednanie použitia financií určených na činnosť komisie- info tabuľa

 o rozpade odpadov, info tabuľky do parku a lesa, rampa pred park

     a ďalšie návrhy.

4.) Termín a činnosť jarnej brigády

5.) Prejednanie podania sťažnosti ohľadom parku Abrahám.

6.) Diskusia

7.) Záver

Zápis z priebehu rokovania komisie podľa jednotlivých bodov programu

 

1.- Otvorenie zasadnutia

 

Zasadnutie členov komisie životného prostredia otvoril predseda Marian Vrbovský, ktorý privítal prítomných členov komisie.

2.- Určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu schôdze

 

Zapisovateľom zápisnice poveril predseda komisie Viktóriu Tarrovú.

Členovia komisie súhlasili s programom zasadnutia.

3.- Prejednanie použitia financií určených na činnosť komisie- info tabuľa

   o rozpade odpadov, info tabuľky do parku a lesa, rampa pred park a ďalšie

     návrhy.

 

   Členovia komisie súhlasili, aby z financií určených na činnosť komisie sa dala vyrobiť vitrína a tabule o rozpade odpadov, na info tabuľky do parku a lesa a na rampu pred vstupom do parku. Vitrína by mala slúžiť na osvetu a lepšiu informovanosť obyvateľov s cieľom zvýšenia separácie odpadov. Po dohode z obecným úradom by bola umiestnená do zberného dvora, prípadne na iné vhodné miesto. Informačné tabuľky budú slúžiť v orientácii a zaujímavostiach v parku a lese pre domácich ale najmä cezpoľným návštevníkom. Zábrana pred vjazdom do parku by mala byť umiestnená na pôvodné miesto na ktorom bolo aj v minulosti, to je na t.z.v. Bielom moste. Bude zabraňovať vjazdu motorových vozidiel do parku, čo je jednak v súlade zo zákonom a taktiež pre bezpečnosť návštevníkov parku. Hlasovanie: 7 členov hlasovalo za.

 

4.- Termín a činnosť jarnej brigády

 

   Členovia odsúhlasili jarnú brigádu a dohodli sa na termíne 1. apríl, to je v sobotu . Náplňou brigády bude zbieranie odpadu, odstraňovanie suchých a nepotrebných konárov, čistenie grófskeho bazénu a ďalšie práce na skrášľovaní lesa a parku. Hlasovanie: 7 členov hlasovalo za.

5.- Prejednanie podania sťažnosti ohľadom parku Abrahám.

 

   Členovia komisie diskutovali o podanej žiadosti ohľadom parku Abrahám , na ktorú oslovené príslušné orgány reagujú iba formálne, bez konkrétneho riešenia problému okolo parku Abrahám, ktorý je nateraz v správe Detskej fakultnej nemocnice Bratislava. Správca si už viac ako pätnásť rokov neplní povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o správe majetku štátu. Predseda Marian Vrbovský a občianske združenie Aquila spracovali nový písomný podnet na tieto orgány a prítomný členovia súhlasili s obsahom tohto listu. Hlasovanie: 7 členov hlasovalo za.

6.- Diskusia

 

   Členovia komisie a prítomní občania diskutovali o problematike ohľadom Abrahámskeho parku, ohľadom zlepšenia recyklácie odpadov v obci napr. zbieraním jednotlivých odpadov napr. PET fliaš vo vopred určenom termíne po celej obci vo vreciach, tak ako je to v niektorých susedných obciach. Odznela informácia o pripravovanom novom zbernom dvore ktorý by mal v rozhodujúcej miere prispieť k väčšej recyklácii odpadov v obci. Diskutovalo sa tiež o neodbornom ošetrení stromov v miestnom cintoríne, ktoré sú takto odsúdené na postupný zánik.

7.- Záver

 

   Predseda komisie poďakoval členom komisie a prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.   

Zápisnicu overili:

                                                                         

Jozef Ivančík      

                                                                  predseda komisie

Peter Horník                                             Marian Vrbovský

 

 

tabula abrahamsky park