ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Matica slovenská

Komisia pre deti a mládež v spolupráci s Maticou Slovenskou v Abraháme, Vás srdečne pozývajú na výrobu vianočných ozdôb a výzdobu stromčeka spojenú s jeho rozsvietením.

Kedy: Výroba, zdobenie a rozsvietenie sa uskutoční: 3.12.2017 o 15:00h

Kde: v priestoroch Matice Slovenskej

 

K výrobe ozdôb sa pripojí niekoľko detí z Detského domova Sereď, na ktoré sa veľmi tešíme.

zdobenie vianoce

Zobraziť plagát PDF »

P l á n   č i n n o s t i

Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme na rok 2017

 

     V roku 2017 si pripomíname, či už z pohľadu celoslovenského alebo našej obce celý rad významných výročí a jubileí.

Matica slovenská vyhlásila rok 2017 za rok Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského pri príležitosti 200. výročia ich narodenia.

Jozef Miloslav Hurban je spoluzakladateľom Matice slovenskej, prvým predsedom Slovenskej národnej rady v roku 1848, spisovateľ, redaktor viacerých časopisov, literárny historik.

Andrej Radlinský je spoluzakladateľom Matice slovenskej, zakladateľ Spolku svätého Vojtecha, katolícky kňaz, redaktor časopisu Cyril a Metod, Katolíckych novín, jazykovedec, pedagóg, národný, kultúrny a literárny dejateľ.

Matičiari si pripomenú aj 220. výročie narodenia prvého predsedu Matice slovenskej Banskobystrického biskupa Štefana Moyzesa, národovca, pedagóga, verejného činiteľa a kultúrneho pracovníka.

Pre obec Abrahám je najvýznamnejšou udalosťou 150. Výročie narodenia nášho rodáka, kňaza Spoločnosti Ježišovej Andreja Čambála, zakladateľa Abrahámskej fary, rektora Jezuitského kolegia v Trnave, profesora náboženstva, misionára, kazateľa, spisovateľa, autora Pašiových hier rozšírených v tom období po celom Uhorsku.

V náväznosti na tieto významné výročia si Miestny odbor Matice slovenskej   v Abraháme vytyčuje tento Plán činnosti na rok 2017.

 1. MO MS zabezpečí účasť vystavovateľov aj zo svojich radov na XVI. ročníku tradičnej Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí, ktorá sa uskutoční 1. apríla v Pavliciach
 2. MO MS zorganizuje návštevu divadelného predstavenia počas divadelnej sezóny v divadle Jána Palárika v Trnave
 3. V spolupráci s obcou, farským úradom, ZŠ Michala Tareka, FS Jatelinka zorganizujeme spomienkovú slávnosť za padlých Abrahámskych vojakov v 1. a 2. svetovej vojne
 4. Zorganizujeme návštevu kultúrno spoločenského podujatia Kantiléna – spomienkového večera na známeho speváka populárnych piesní Karola Duchoňa v Galante dňa 21. apríla
 5. Zorganizujeme spoločný poznávací zájazd so žiakmi Základnej školy Michala Tareka v Abraháme na návštevu Bratislavského hradu a Národných slávností na Devíne dňa 22. apríla
 6. MO MS sa so súťažných družstvom zúčastní súťaže vo varení gulášu organizovanej obcou pod názvom „Abrahámsky kotlík“
 7. MO MS zabezpečí zo svojich radov účasť na spoločnom zájazde s obcami Majcichov, Hoste, Opoj, organizovaného Združením obcí „Životnými cestami Jána Palárika“ na podujatí „Rezbársky deň“ v Štiavnických baniach. Kladenie vencov k pomníku Jána Palárika Hronské Kľačany, Starý Tekov a Štiavnické Bane.
 8. Zorganizuje pre členov MO MS nenáročný zájazd po historických miestach a pamätihodnostiach v neďalekom okolí.
 9. V spolupráci s obcou a Dobrovoľným hasičským zborom zorganizuje pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy SR spomienkovú slávnosť pod názvom Vatra Ústavy v športovom areáli.
 10. Zabezpečí účasť svojich členov na Národných matičných slávnostiach, ktoré sa uskutočnia v dňoch 7.-10. septembra v Trnave.
 11. Členovia MO MS budú nápomocní pri organizovaní tradičnej pobožnosti pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie, konanej dňa 15. septembra.
 12. Zorganizujeme počas hodových slávností výstavu o živote a diele významných osobností narodených alebo pôsobiach v Abraháme, písomných a fotografických materiálov z významných udalostí súvisiacich s obcou.
 13. V spolupráci s obcou a Farským úradom zorganizujeme spomienkové podujatie pri príležitosti 150. výročia narodenia kňaza, Abrahámskeho rodáka, zakladateľa Abrahámskej fary Andreja Čambála. Zároveň spracujú a vydajú informačný Bulletin o jeho živote a diele vo vzťahu k obci a zorganizujú výstavu písomných a fotografických materiálov s ním súvisiacich.
 14. MO MS bude naďalej pokračovať v informovaní občanov a verejnosti o významných výročiach a jubileách, súvisiacich s históriou slovenského národa a históriou našej obce cestou článkov v Abrahámskych novinách a organizovaním spomienkových podujatí a cestou informačnej tabule.
 15. V mesiaci december výbory MO MS zorganizujú už tradičné Mikulášske posedenie členov nášho MO MS spojené s kultúrnym programom.
 16. V predvianočnom období zorganizujeme výstavu betlehémov a vianočných symbolov, vianočných pozdravov, vianočného pečiva, vianočného prestierania a všetkého, čo súviselo v obci s vianočným obdobím.
 17. MO MS bude i naďalej prehlbovať spoluprácu s družobnými MO MS v Cíferi, Veľkých Úľanoch, Kátlovciach, s Domom Matice slovenskej v Galante, v rámci ktorej bude hľadať možnosti ďalšieho skvalitňovania činnosti aj nášho MO MS.
 18. Podľa záujmu členov MO MS budeme naďalej organizovať návštevy kultúrnych, spoločenských, divadelných podujatí, koncertov, výstav, prednášok a ďalších akcií organizovaných inými organizáciami a inštitúciami.
 19. MO MS bude naďalej pokračovať v spolupráci zo Základnou školou Michala Tareka zameranú najmä na organizovanie spoločenských podujatí s cieľom približovania histórie slovenkého národa, histórie obce a zvyšovania národného povedomia žiakov.
 20. MO MS bude naďalej vyvíjať úsilie o spoluprácu s vedením obce, Farským úradom, spoločenskými organizáciami a inštitúciami, ktoré budú mať o spoluprácu záujem.
 21. Členovia MO MS budú aj naďalej vyvíjať úsilie pri rozširovaní zbierok o predmety a písomnosti súvisiace s históriou obce a životom jej obyvateľov do obecného múzea.

V Abraháme dňa 25. marca 2017

 

Správa o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme

za obdobie rokov 2013 až 2016

 

Vážené sestry a bratia matičiari, vzácni hostia

Po štvorročnom volebnom období sa schádzame na ďalšom Valnom zhromaždení MO MS v Abraháme, na ktorom okrem zhodnotenia činnosti v tomto čase, budeme voliť aj nové orgány MO MS na ďalšie 4 roky.

Nakoľko na výročných zhromaždeniach počas tohto obdobia sme vždy podrobne hodnotili činnosť MO MS v príslušnom roku, dotknem sa vo svojej správe len najvýznamnejších udalostí a podujatí, ktoré sme organizovali alebo sa na nich zúčastnili, ako si to vyžadujú Stanovy Matice slovenskej.

Rok 2013 začínal obdobie významných výročí ešte významnejších osobností, ktoré sa priamo zaslúžili o skutočnosť, že tu dnes sedíme ako príslušníci slovenského národa, rovnocenného s ostatnými európskymi a svetovými národmi.

Rok 2013 bol na Slovensku vyhlásený za rok vierozvestov svätých Cyrila /Konštantína/ a Metoda, pri príležitosti 1 150. výročia ich príchodu na naše územie. Celý rok sa nielen v Matici slovenskej ale v celej spoločnosti niesol v znamení týchto vierozvestov, ktorí nám okrem hlásania kresťanskej viery v slovanskom jazyku priniesli aj písmo, ktoré je základným atribútom uznania národa. Náš MO MS venoval tomuto výročiu mimoriadnu pozornosť.

Dňa 15. mája žiaci Základnej školy Michala Tareka v Abraháme navštívili v Dome Matice slovenskej výstavu obrazov s Cyrilo-Metodejskou tématikou. Návštevu finančne podporil MO MS.

Deň 23. máj Základná škola Michala Tareka vyhlásila za deň Cyrila a Metoda. V tento deň sa nevyučovalo, celý deň bol venovaný spomienke na vierozvestov. Po triedach boli inštalované výstavy písomných dokumentov približujúcich ich pôsobenie na našom území, študovali písmo hlaholiku /neskôr Cyriliku/ a vytvárali besedné krúžky. MO MS zabezpečil filmovú produkciu o ich živote a diele spojenú s odbornou prednáškou Dr. Stanislava Bajaníka činovníka Matice slovenskej.

MO MS k 1 150. výročiu príchodu vierozvestov a 150. výročiu založenia Matice slovenskej dal zo svojich prostriedkov vyhotoviť pamätnú tabuľu, ktorá bola za prítomnosti občanov a mnohých hostí dňa 5. júla odhalená na budove obecného múzea. Súčasne bola pred múzeom zasadená lipa venovaná vierozvestom a pre občanov zabezpečená v kultúrnom dome prednáška spojená s filmovou produkciou o ich živote a diele.

Dňa 25. októbra zorganizovala Základná škola Michala Tareka k sv. Cyrilovi a Metodovi v Abrahámskom kostole vynikajúci koncert za účasti žiakov a obyvateľov obce. Okrem týchto v Abraháme organizovaných podujatí sa naši členovia zúčastnili i ďalších mimo obce. Okrem tejto dominujúcej udalosti v roku 2013 MO MS organizoval ešte veľa podujatí, z ktorých sa mnohé opakovali aj v ďalších rokoch, preto ich zhrniem v závere tejto správy.

2.

V roku 2014 sme si pripomenuli 125. výročie narodenia správcu fary mons. Dr. Michala Tareka a 85. výročie jeho príchodu do Abrahámu. Dr. Michal Tarek bol jednou z najvýznamnejších osobností v histórii obce. Jeho obrovskou zásluhou bola postavená v tom čase najmodernejšia škola na širokom okolí, najmodernejší kultúrny dom a veľmi náročná prístavba bočných lodí kostola. S veľkou odbornosťou viedol Potravné a úverové družstvo, ktoré boli požehnaním pre obec a okrem iného veľmi napomohol rozvoju kultúrneho a spoločenského života v obci. Preto MO MS, predstavitelia obce a vedenie Základnej školy sa zamerali na jeho zviditeľnenie aj u mladej generácie. Po príprave žiakov zo strany pedagógov sa dňa 4. apríla v kultúrnom dome v Abraháme uskutočnil medzi triedami z vyšších ročníkov súťažný kvíz o živote a diele Dr. Michala Tareka. Žiaci ktorí súťažili, ale aj žiaci v hľadisku preukázali dobré vedomosti o jeho prínose pre našu obec.

V tomto roku divadlo Jána Palárika naštudovalo málo známe divadelné predstavenie od autora Jána Palárika Dimitrij samozvanec. Združenie obcí Životnými cestami Jána Palárika zorganizovalo dňa 27.júna mimoriadne predstavenie pre občanov združenia spojené s prehliadkou zajaviskových priestorov a priateľským posedením občanov z obcí združenia.

Zaujímavým podujatím MO MS v roku 2014 bola výstava svadobných fotografií našich občanov v 20. storočí, ktorá sa uskutočnila 8. augusta a tešila sa veľkému záujmu návštevníkov.

Ešte náročnejší na podujatia bol rok 2015, ktorý bol Maticou slovenskou vyhlásený za rok Ľudovíta Štúra, pri príležitosti 200.výročia narodenia. Výročiu sa počas roka venovalo veľa kultúrnych, spoločenských, historických, jazykových inštitúcií, školských zariadení ako i národne zamerané médiá.Veľkú pozornosť tomuto významnému výročiu venoval aj MO MS v Abraháme. Dňa 21.mája zorganizoval s vedením obce a Základnou školou Michala Tareka spoločný zájazd po stopách slovenských národovcov. V Trnave položili veniec k pomníku Antona Bernoláka, na Dobrej Vode Jánovi Hollému, v Hlbokom Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a v Modre Ľudovítovi Štúrovi. Zároveň v Modre navštívili múzeum Ľudovíta Štúra, kde im pracovníčka predniesla podrobný výklad o živote a diele Ľudovíta Štúra, z ktorého si všetci robili poznámky.

Dňa 28. mája sa uskutočnil v kultúrnom dome za prítomnosti žiakov školy a občanov                     vedomostný kvíz žiakov ročníkov na druhom stupni o jeho živote a diele. Hodnotiaca porota pozostávajúce zo starostov obcí Abrahám a Hoste, správcu fary, riaditeľky Základnej školy MT a predsedu MO MS bola prekvapená s vysokou úrovňou vedomostí o pôsobení Ľudovíta Štúra v boji o národnú svojbytnosť nielen súťažiacich žiakov, ale aj ostatných v hľadisku. Je potrebné vysoko vyzdvihnúť podiel pedagógov školy na ich vedomostiach o velikánoch slovenského národa. Hodnotné ceny za ich vedomosti si rozhodne zaslúžili.

Dňa 4. októbra MO MS pri príležitosti hodových slávností otvoril výstavu historických fotografií z prostredia obce pod názvom Oprášené spomienky. Pamätníci sa vrátili v

3.

v spomienkach pri starých fotografiách do čias svojej mladosti a mládež sa mala možnosť zoznámiť pre nich už z neznámym vzhľadom našej obce a tiež výzorom už dávno nežijúcich obyvateľov.

Ďalšou veľkou udalosťou bola spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia narodenia ďalšej veľkej osobnosti pôsobiacej v Abraháme správcu fary, básnika katolíckej moderny, aktívneho udržovateľa cirkevných zariadení Dr.Ferdinanda Svetloslava Veigla. Súčasťou spomienkovej slávnosti bola svätá omša s následným odhalením pamätnej tabule na budove farského úradu venovanej obcou Abrahám a v odpoludňajších hodinách spomienková slávnosť s kultúrnym programom, vyhodnotením jeho života, diela a prínosu pre obec a Abrahámsku farnosť. Následne bola v kultúrnom dome otvorená výstava jeho písomných materiálov, fotografií a všetkých 20 básnických zbierok. Spomienkovej slávnosti sa zúčastnilo veľa vďačných občanov.

Rok 2016 bol tiež významný v národnom dianí a bol Maticou slovenskou vyhlásený pri príležitosti 100. výročia úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského, autora poézie a prózy, výraznej postavy slovenskej kultúry, národného a politického života z polovice 19.storočia.

Jeho rodisko navštívilo 25 matičiarov a 25 žiakov ZŠ Michala Tareka v predchádzajúcom roku 2015.V Hlbokom si prezreli rodinný dom, kde jeho otec Jozef Miloslav Hurban pôsobil ako evanjelický farár a bol spolu so Štúrom a Hodžom kodifikátorom spisovnej slovenčiny. Ďalšia skupina našich matičiarov navštívila rodisko Svetozára Hurbana Vajanského v Hlbokom na spoločnom zájazde s matičiarmi z družobného MO MS v Cíferi.

Ďalšou významnou udalosťou v roku 2016 bola návšteva Národných slávností dňa 23. apríla na Devíne, ktorej sa na spoločnom zájazde zúčastnilo 25 členov nášho MO MS a 25 žiakov a pedagógov zo ZŠ MT v Abraháme. Počas cesty boli účastníci oboznámení, že Devín je symbolom našej štátnosti a bol aj miestom stretnutia Štúrovcov, ktorí sa zaviazali obetovať život za práva slovenského národa na svojbytnosť.

Dňa 18. júna sa skupina našich matičiarov zúčastnila s členmi združenia ŽCJP v maďarskom Zalavári na odhalení pamätnej tabule v slovenskom jazyku pri pomníku sv. Cyrila a Metoda a následného kladenia vencov a sv. omše.

Dňa 21. júla sme v priestoroch klubu MO MS privítali cykloturistov združenia ŽCJP, ktorí vyrazili z rodiska Jána Palárika z Rakovej a ich trasa viedla obcami, v ktorých pôsobil a končili až v Štiavnických Baniach. Položili aj v Abraháme veniec k pamätnej tabuli Jána Palárika umiestnenej na obecnom múzeu.

Dňa 30. júla sa skupina našich matičiarov spoločne s matičiarmi z Cífera, Šamorína a Dunajskej Stredy zúčastnila     Národných matičných slávností v Komárne, ktoré mali vysokú kultúrno spoločenskú úroveň.

4.

Na pozvanie MO MS vo Veľkých Úľanoch sa skupina našich členov zúčastnila na výborne zorganizovaných dožinkových slávnostiach, ktoré sú na dedinách už vzácnosťou.

Počas hodových slávností v dňoch 24.25. a 26. septembra bola MO MS inštalovaná a otvorená výstava fotografií prvoprijímajúcich detí a koncoročné fotografie žiakov základnej školy. Výstava bola rozšírená aj o fotografie prírodných zákutí z katastra obce a fotografií z rekonštrukcie strechy Abrahámskeho kostola. Výstava sa tešila veľkému záujmu návštevníkov.

Dom MS zorganizoval dňa 16.novembra tradičné kultúrno spoločenské podujatie pod názvom Trenčín Trnava ruža voňavá, na ktorom sa zúčastnili súbory zo všetkých krajov Slovenska. Naši matičiari hodnotili podujatie ako veľmi vydarené.

Naši členovia MO MS navštívili v dňoch 4. a 18. decembra výstavy betlehemov a vianočných symbolov v Pavliciach a v Cíferi.

Okrem týchto výnimočných podujatí náš MO MS pravidelne každý rok organizoval alebo sa zúčastňoval nasledovných akcií:

- na pozvanie MO MS v Cíferi Trojkráľových koncertov v kostole svätého Michala

- organizoval Fašiangové matičné plesy s výbornou hudobnou skupinou Trend z Červeníka

- návštevu divadelných predstavení v Divadle Jána Palárika v Trnave

- účasť na Novoročných koncertoch pri príležitosti výročí vzniku Slovenskej republiky v Dome   MS v Galante

- matičiari ako vystavovatelia reprezentovali obec na Prehliadkach a ochutnávkach jedál starých materí

- účasť na Kantiléne, spomienkových večeroch na speváka populárnej piesne Karola Duchoňa v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante

- spoluorganizovanie spomienkových slávností na padlých       vojakov v I. a II. svetovej vojne s obcou, farským úradom, ZŠ M.T., Dobrovoľným hasičským zborom a FS Jatelinka.

- účasť na koncertoch Cíferskej hudobnej jari a jesene.

- účasť na súťaži vo varení gulášu organizovanej obcou pod názvom Abrahámsky kotlík

- reprezentácia obce na Rezbárskych dňoch v Štiavnických Baniach, pôsobisku Jána Palárika spojených s kladením vencov k jeho pamätníkom kde pôsobil, v Hronských Klačanoch a v Starom Tekove.

5.

- organizovanie v spolupráci s obcou Vatry Ústavy, spomienkovej slávnosti na prijatie Ústavy SR.

- účasť matičiarov na Vatre zvrchovanosti organizovanej Domom MS a MO MS v Galante

- pomoc matičiarov pri organizovaní pobožnosti pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie /15. septembra/

- organizovanie brigád na čistení cintorínskych priestorov pred sviatkom zosnulých

- mikulášske posedenie pre členov MO MS spojené s kultúrnym programom a pripomenutím významných výročí a jubileí v odchádzajúcom roku a tiež v roku nasledujúcom

- návštevy Vianočných koncertov v kostole sv. Michala v Cíferi

- tiež nemožno nespomenúť spoločné zasadnutia výborov MO MS Abrahám a Cífera, na ktorých sme si vymieňali informácie o aktivitách týchto MO MS a v neposlednom rade aj odpozorovali akcie, ktoré sme potom realizovali aj vo svojich MO MS

- účasť našich členov na ochutnávke sladkých a slaných pochutín organizovaných MO MS vo Veľkých Úľanoch pod názvom „Maškrtné jazýčky“

- samozrejmosťou bola účasť delegácií na Výročných valných zhromaždeniach MO MS v Cíferi a Veľkých Úľanoch a tiež ich delegácií na našich Výročných zhromaždeniach.

- členovia MO MS sa starajú aj o udržovanie farskej záhrady.

Nie všetko sa dá v správe podrobne rozviesť ale si myslím, že chronologicky boli vymenované ťažiskové akcie a podujatia, ktoré sa v hodnotenom období uskutočnili.

Spolupráca s matičnými orgánmi a zariadeniami:

Veľmi dobré kontakty má náš MO MS s Krajskou radou MS Trnavského kraja. Dňa 30. apríla 2016 sa v Trnave uskutočnil Krajský snem MS Trnavského kraja, na ktorom bol predseda nášho MO MS zvolený za člena Krajskej rady a na následnom zasadaní Krajskej rady do funkcie podpredsedu. Aj preto má náš MO MS informácie o dianí v matičnom hnutí z prvej ruky.

Po celé obdobie náš MO MS mal veľmi dobrú spoluprácu s Domom Matice slovenskej v Galante. Pani riaditeľka Bc. Zlatica Gažová je veľmi dobrou organizátorkou širokého okruhu podujatí, na ktorých naši matičiari málokedy chýbali. Sú vytvorené všetky predpoklady pre úspešnú spoluprácu aj v budúcnosti.

V hodnotenom období bola dobrá spolupráca aj s vedením obce. Pri organizovaní podujatí MO MS ako i spoločných podujatí sme nachádzali pochopenie a vzájomnú pomoc. Vážime si

6.

aj finančné prostriedky na našu činnosť, ktorou sa snažíme rozvíjať kultúrny a spoločenský život, organizovať spomienkové slávnosti na významné výročia a jubileá, výstavy historických fotografií a dokumentov z prostredia obce, ktorými pripomíname najmä mladej generácii, aby nezabúdali, že aj pred nimi žili v Abraháme osobnosti a občania, ktorí vytvárali priaznivé podmienky aj pre ich súčasný život.

Veľmi nás teší úroveň spolupráce so Základnou školou Michala Tareka v Abraháme. Členstvo               p. riaditeľky Mgr. Viery Lehotskej v MO MS sa prejavuje aj na vlasteneckej atmosfére v osadenstve školy. Svedčia o tom už v správe spomínané spoločne organizované podujatia a tiež aj galéria slovenských osobností inštalovaná v priestoroch školy. Ceníme si aj vystupovanie žiakov v kultúrnych programoch na podujatiach organizovaných MO MS. Na tento rok plánované spoločné podujatia zabezpečujú ďalšie prehlbovanie vzájomnej spolupráce aj v budúcich rokoch.

MO MS úspešne spolupracuje aj s FS Jatelinka, v ktorej väčšia časť členov sú matičiari a okrem už spomínaných spoločných akcií šíria dobré meno Abrahámu aj na ďalších matičných podujatiach v širokom okolí.  Patrí im naša vďaka za to, že udržiavajú zvyky, piesne a tance našich predkov aj pre ďalšie generácie, čo je jedným zo základných cieľov aj Matice slovenskej.

Bokom nezostáva ani spolupráca s Farským úradom, ktorá sa  zviditelňuje najmä pri spomienkových slávnostiach na významné osobnosti, ktoré sa  zaslúžili o rozvoj obce, spomienke na padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne a ďalších podujatiach.

Súčasťou spolupráce s organizáciami a inštitúciami v obci je aj organizácia Dobrovoľného hasičského zboru, ktorej členovia sa zúčastňujú najmä na akcii Vatra Ústavy alebo pri spomienkových slávnostiach.

Nemôžem nespomenúť aj čestného člena nášho MO MS Mgr. Štefana Murárika, riaditeľa sekcie verejnej správy TTSK, ktorý je nielen veľkých podporovateľom MO MS v Abraháme, ale aj zástancom a šíriteľom dobrého mena nášho MO MS ale i obce Abrahám.

Nie na poslednom mieste je aj spolupráca s miestnym Poľnohospodársko obchodným družstvom v Abraháme, kde aj cestou tajomníčky nášho MO MS a zároveň predsedníčkou družstva nachádzame podporu v našej činnosti.

Všetkým vyššie menovaným organizáciám a inštitúciám patrí naše vrelé poďakovanie, pretože sú  súčasťou našich úspechov doma i v okolí.

Zároveň je mojou povinnosťou poďakovať všetkým členom výborov MO MS a ďalším obetavým členom za ich angažovanosť, veľké úsilie a svedomitosť pri plnení úloh, ktoré sme si predsavzali v Plánoch činnosti na jednotlivé roky a dnes môžem prehlásiť, že aj bezozvyšku

7.

splnili. Právom náš MO MS je na vyšších orgánoch Matice slovenskej hodnotený medzi najlepšími v Trnavskom kraji.

     Končí sa štvorročné obdobie náročnej a možno hodnotiť aj veľmi úspešnej činnosti nášho MO MS v Abraháme. Na dnešnom valnom zhromaždení si zvolíme nové orgány nášho MO MS na ďalšie štvorročné obdobie. Verím, že si zvolíme do orgánov MO MS takých funkcionárov, ktorí kontinuálne naviažu na doterajšiu činnosť, budú v nej pokračovať ďalej, skvalitňovať a šíriť dobré meno o Abraháme ako o obci kultúrnej, súdržnej, prosperujúcej, kde si ľudia ctia svojich predkov, vážia si históriu a zachovávajú Abrahámske zvyky, piesne, tance a pamätihodnosti pre prichádzajúce ďalšie generácie. Nezabudnú v mládeži vzbudzovať národné povedomie, hrdosť, že patria k slovenskému národu, čo je podmienkou zachovania slovenského národa v dnešnom globalizovanom svete.

Ešte raz všetkým menovaným aj nemenovaným, ktorí sa podieľali na úspešných výsledkoch úprimne ďakujem, novozvoleným orgánom želám veľa chuti do práce, veľa úspechov a všetkým pohodu v osobnom a rodinnom živote a pevné zdravie, ktoré je bezpodmienečne potrebné na splnenie všetkého predchádzajúceho.

                                                                                 Bohumil Čambál

                                                                    predseda MO MS v Abraháme

Pre stiahnutie dokumentu kliknite sem. 

Loading ...

Pre stiahnutie dokumentu kliknite sem. 

Loading ...