5. apríla 2013 strávili v obecnej knižnici deti, ktoré sú čitateľmi Obecnej knižnice v Abraháme a Obecnej knižnice v Hoste noc pod hlavičkou NOC S ANDERSENOM. Deti sa stretli v knižnici o 19.00hod. Pobyt sa skončil 6. apríla 2013 o 9.00 hod. Počas pobytu si deti ľubovoľne vybrali tému na čítanie, ktorú verejne prezentovali ostat­ným prítomným. Stretnutie spríjemnila Viktorka Nemcová a Jožko Lukačovič, ktorí veľmi spontánne predviedli svoje recitátorské schopnosti. Podujatia sa zúčastnilo 42 detí z ktorých 28 i v knižnici prenocovalo. A že to bola zaují­mavá noc svedčia i fotografie, ktoré budú priložené neskôr po spracovaní.

Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí sa o toto zdarné podujatie pričinili. Starostom obcí, knihovníčke Alenke Benkovskej z Hoste, rodine Kollá­rovej za ukážku výcviku psov, rodičom za pripravené občer­stvenie a pani učiteľkám ZŠMT.

Ľ. Horváthová