ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Knižnica

Obecná knižnica dáva do pozornosti svojim čitateľom a ostatným záujemcom, že dáva k dispozícii vyradenú duplicitnú literatúru pre deti a mládež na BURZE. Burza sa koná každý piatok v čase od 16:00 do 19:00 hod. v priestoroch knižnice. Čas ukončenia burzy: september 2013. Cena jednej knihy: 0,20 EUR.

Vyhodnotenie súťaže "KAŽDÝ ŽIAK ČITATEĽOM KNIŽNICE"

Do súťaže bolo zapojených 9 tried Základnej školy Michala Tareka v Abraháme, ktorú navštevujú i deti z obce Hoste. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:
-   O najlepšiu triedu
-   O najlepšieho jednotlivca
Do vyhodnotenia boli poňaté i výsledky z Obecnej knižnice v Hoste,

KATEGÓRIA: NAJLEPŠIA TRIEDA

1. miesto získala trieda 3 a to 88,2 % čitateľov z počtu žiakov pod vedením pani učiteľky Lizákovej.

KATEGÓRIA: NAJLEPŠÍ JEDNOTLIVEC
V tejto kategórii sa umiestnili títo žiaci:
1.  miesto žiačka 2. triedy Noémi Kuštárová počet vypožičaných kníh 68
2.  miesto žiak 4. triedy Lukáš Buľvas, počet vypožičaných kníh 63
3.  miesto žiak 4 triedy   Jurko Štefunnko, počet vypožičaných kníh 48
4.  miesto žiak 2 triedy Samko Szöllösy, počet vypožičaných kníh 41
5.  miesto žiak 5. triedy Dominik Kollár, počet vypožičaných kníh 39

Menej ako 10 kníh si vypožičalo 43 žiakov
Viac ako 10 kníh si vypožičalo 14 žiakov
Viac ako 20 kníh si vypožičalo 8 žiakov
Viac ako 30 kníh si vypožičalo 6 žiakov
Viac ako 40 kníh si vypožičali 2 žiaci
Viac ako 60 kníh si vypožičali 2 žiaci

Obecná knižnica v Abraháme dáva na vedomie svojim čitateľom, že knižnica v letných mesiacoch bude otvorená v pia­tok každý týždeň od 16.oo hod. do 17.oo hod.

Prajem všetkých krásne slnečné prázdniny s nádhernou čistou vodou.

Ľ. Horváthova
Knihovníčka

5. apríla 2013 strávili v obecnej knižnici deti, ktoré sú čitateľmi Obecnej knižnice v Abraháme a Obecnej knižnice v Hoste noc pod hlavičkou NOC S ANDERSENOM. Deti sa stretli v knižnici o 19.00hod. Pobyt sa skončil 6. apríla 2013 o 9.00 hod. Počas pobytu si deti ľubovoľne vybrali tému na čítanie, ktorú verejne prezentovali ostat­ným prítomným. Stretnutie spríjemnila Viktorka Nemcová a Jožko Lukačovič, ktorí veľmi spontánne predviedli svoje recitátorské schopnosti. Podujatia sa zúčastnilo 42 detí z ktorých 28 i v knižnici prenocovalo. A že to bola zaují­mavá noc svedčia i fotografie, ktoré budú priložené neskôr po spracovaní.

Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí sa o toto zdarné podujatie pričinili. Starostom obcí, knihovníčke Alenke Benkovskej z Hoste, rodine Kollá­rovej za ukážku výcviku psov, rodičom za pripravené občer­stvenie a pani učiteľkám ZŠMT.

Ľ. Horváthová

kniznica2012 1

Knižnica

Zriadenie Obecnej knižnice v Abraháme možno siaha do obdobia začiatkov 20 rokov minulého storočia, kedy v roku 1919 bol vydaný prvý knižničný zákon. Prvé zachovalé písomné doklady o knižnici siahajú do obdobia 50-tych rokov, kedy podľa záznamov v obecnej kronike mala knižnica 658 knižničných jednotiek (kníh). Vzostup knižnice začína až po prijatí nového knižničného zákona o verejných knižniciach v roku 1959 č. 53. Na základe tohto knižničného zákona sa knižnica rozvíjala a jej zriaďovateľ sa riadil až do roku 2000. 1. júla roku 2000 nadobúda platnosť nový zákon o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. O štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Zb. O Matici slovenskej. Čo je vlastne knižnica? Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá je právnická osoba, alebo súčasť právnickej osoby. Získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Inými slovami, je to zariadenie, v ktorom si môže každý občan našej obce bezplatne vypožičať knihy nielen pre zábavu, ale aj pre štúdium. Zriaďovateľom obecnej knižnice na základe všetkých vydaných zákonov a v konečnom dôsledku posledného z roku 2000 je obecný úrad. Obecný úrad v Abraháme v zastúpení starostu menuje aj odvoláva knihovníka, ktorý je poverený spravovaním majetku knižnice a jej činnosťou. Naša knižnica v minulosti niesla názov obecná knižnica, miestna ľudová knižnica a teraz znovu obecná knižnica. Prvé písomné záznamy o knižnici sa zistili z roku 1958, kedy knižnica mala prírastok 176 zväzkov kníh. Na podklade schválených jednotných tlačív, pre všetky knižnice v našom štáte sa pristúpilo v roku 1967 k prepracovaniu knižničného fondu do nových prírastkových zoznamov a v tomto smere sa i naďalej eviduje prírastok. Do roku 1990 knihovníka a knižnicu po finančnej stránke dotovala Okresná knižnica v Galante, ktorá bola poverená poskytovaním metodickej pomoci. Knihovnícku funkciu v našej knižnici vykonával knihovník neprofesionálny (dobrovoľník), čiže knihovník, s ktorým bola uzatvorená dohoda o vykonávaní tejto činnosti na základe ročnej odmeny. Takýmto spôsobom je knihovník odmeňovaný i dodnes. Počas svojej existencie sa knižnica niekoľkokrát sťahovala. Bola umiestnená v základnej škole, v osvetovej besede, v predajni dnešných Lahôdok a v súkromnom dome rodiny Uhrovej (dnešná pošta). Teraz je umiestnená v budove starej základnej školy v samostatnej miestnosti o rozmeroch 48 m. Knižnica je vybavená knižničným nábytkom. Má vybudované knižničné katalógy, ktoré sústavne dopĺňa s narastajúcim knižničným fondom. Práva a povinnosti knižnice voči čitateľom a čitateľov voči knižnice sú zahrnuté v organizačnom a výpožičnom poriadku, ktorý vypracoval a schválil obecný úrad. Okrem literatúry pre deti, mládež, dospelých (náučná a beletria) sú v knižnici i diela encyklopedické a kroniky. Tieto knižničné jednotky slúžia iba na prezenčné vypožičanie.
Pre verejnosť je knižnica otvorená jedenkrát v týždni a to v piatok od 16.oo- 19.oo hod. V oblasti kultúrno - výchovnej činnosti sa knižnica orientuje ne organizovanie besied, súťaží, literárnych kvízov. Zo zaujímavých podujatí sú i autogramiády. Prostredníctvom knižnice našu obec navštívil rad významných spisovateľov: Miloš Krno, Vladimír Ferko, Daniel Hevier, Ján Navrátil, Svetloslav Veigl, Peter Glocko, Andrej Chudoba, Anton Rákay, Rudolf Čižmárik, Elena Čepčeková, akademický maliar Andrej Smolák, autori publikácie " Atlas burín" a iní. O ďalšej činnosti knižnice, knihovníkoch, knižničnom fonde, čitateľoch, vás budeme priebežne informovať v budúcich číslach.

Knižné novinky v Obecnej knižnici v Abraháme

Odborná literatúra:

Antológia literatúry – Literárna antológia krajín Vyšegrádskej skupiny
Učíme sa pravopis  2. ročník základných škôl
Učíme sa pravopis 3. ročník základných škôl
Učíme sa pravopis 4. ročník základných škôl
Vesmír 1. Slnečná sústava. Táto kniha Vás oboznámi s extrémnymi javmi v slnečnej sústave. Popri informáciách o rekordoch Vám poskytne pohľad na Slnko, planéty, mesiace, planétky, kométy a meteroidy. Kniha je určená pre každého, kto sa zaujíma o astronómiu.
Ambruš B.- Chováme zebričky – pre všetkých záujemcov o chov exotického vtáctva.

Krásna literatúra pre dospelých
:

Orwell G. – Zvieracia farma
Orwell G. – 1984. Knihy sú politickou satirou na revolúciu, ktorá sa vymkla z rúk. Zvieratá sa zbavia nadvlády nenávidených ľudí a zavedú svoj vlastný režim, v ktorom si všetci majú byť rovní. Z nádherných ideálov revolúcie sa však postupne stáva nočná mora.
Džerengová - Nagyová – Nepýtaj sa, kde som. Ďalší román Slovenskej autorky plný rozporov, lásky, nenávisti.
Shakespeare W. – Romeo a Júlia, Antonius a Kleopatra, Hamlet, Sonety, Othelo. Klasická literatúra nielen pre študujúcu mládež. Stále pútavá a poučná. Hlasy a mlčania babieho leta. Antolódia švédskej poézie 20. storočia.

Pre deti a mládež:

Lewis C.S. – Posledný boj
Lewis C.S. – Strieborná stolička – obidve knihy podávajú príbehy z kroniky NARNIE
Pecková L. – Najkrajšie slovenské hádanky
Rúfus M. – Hrnček var !
Rúfus M. – Mechúrik Koščúrik
Harmanová O. – Cupinôžka
Rowlingová J.K. – Harry Potter a Dary smrti. Dá sa zlákať Harry Potter po Daroch smrti?
Child Lauren – To som celá ja, Klára Bôbiková. Totálne fantastická Kniha.