ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

 

ZÁPISNICA

zo zasadnutia komisie pre ochranu a tvorbu životného prostredia pri obecnom zastupiteľstve v obci Abrahám

Zápisnica č.1/2017                                             V Abraháme 17.3.2017

 

Prítomní členovia komisie:

 

Predseda:                    Marian Vrbovský

Zapisovateľ:              Viktória Tarrová

Členovia:                    Tibor Ležovič Mgr.

                                   Jozef Ivančík

                                   Milan Kráľovič

                                   Marián Jucha Ing.

                                   Peter Horník  

Program zasadnutia:

 

1.) Otvorenie zasadnutia

2.) Určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu schôdze

3.) Prejednanie použitia financií určených na činnosť komisie- info tabuľa

 o rozpade odpadov, info tabuľky do parku a lesa, rampa pred park

     a ďalšie návrhy.

4.) Termín a činnosť jarnej brigády

5.) Prejednanie podania sťažnosti ohľadom parku Abrahám.

6.) Diskusia

7.) Záver

Zápis z priebehu rokovania komisie podľa jednotlivých bodov programu

 

1.- Otvorenie zasadnutia

 

Zasadnutie členov komisie životného prostredia otvoril predseda Marian Vrbovský, ktorý privítal prítomných členov komisie.

2.- Určenie zapisovateľa zápisnice, schválenie programu schôdze

 

Zapisovateľom zápisnice poveril predseda komisie Viktóriu Tarrovú.

Členovia komisie súhlasili s programom zasadnutia.

3.- Prejednanie použitia financií určených na činnosť komisie- info tabuľa

   o rozpade odpadov, info tabuľky do parku a lesa, rampa pred park a ďalšie

     návrhy.

 

   Členovia komisie súhlasili, aby z financií určených na činnosť komisie sa dala vyrobiť vitrína a tabule o rozpade odpadov, na info tabuľky do parku a lesa a na rampu pred vstupom do parku. Vitrína by mala slúžiť na osvetu a lepšiu informovanosť obyvateľov s cieľom zvýšenia separácie odpadov. Po dohode z obecným úradom by bola umiestnená do zberného dvora, prípadne na iné vhodné miesto. Informačné tabuľky budú slúžiť v orientácii a zaujímavostiach v parku a lese pre domácich ale najmä cezpoľným návštevníkom. Zábrana pred vjazdom do parku by mala byť umiestnená na pôvodné miesto na ktorom bolo aj v minulosti, to je na t.z.v. Bielom moste. Bude zabraňovať vjazdu motorových vozidiel do parku, čo je jednak v súlade zo zákonom a taktiež pre bezpečnosť návštevníkov parku. Hlasovanie: 7 členov hlasovalo za.

 

4.- Termín a činnosť jarnej brigády

 

   Členovia odsúhlasili jarnú brigádu a dohodli sa na termíne 1. apríl, to je v sobotu . Náplňou brigády bude zbieranie odpadu, odstraňovanie suchých a nepotrebných konárov, čistenie grófskeho bazénu a ďalšie práce na skrášľovaní lesa a parku. Hlasovanie: 7 členov hlasovalo za.

5.- Prejednanie podania sťažnosti ohľadom parku Abrahám.

 

   Členovia komisie diskutovali o podanej žiadosti ohľadom parku Abrahám , na ktorú oslovené príslušné orgány reagujú iba formálne, bez konkrétneho riešenia problému okolo parku Abrahám, ktorý je nateraz v správe Detskej fakultnej nemocnice Bratislava. Správca si už viac ako pätnásť rokov neplní povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o správe majetku štátu. Predseda Marian Vrbovský a občianske združenie Aquila spracovali nový písomný podnet na tieto orgány a prítomný členovia súhlasili s obsahom tohto listu. Hlasovanie: 7 členov hlasovalo za.

6.- Diskusia

 

   Členovia komisie a prítomní občania diskutovali o problematike ohľadom Abrahámskeho parku, ohľadom zlepšenia recyklácie odpadov v obci napr. zbieraním jednotlivých odpadov napr. PET fliaš vo vopred určenom termíne po celej obci vo vreciach, tak ako je to v niektorých susedných obciach. Odznela informácia o pripravovanom novom zbernom dvore ktorý by mal v rozhodujúcej miere prispieť k väčšej recyklácii odpadov v obci. Diskutovalo sa tiež o neodbornom ošetrení stromov v miestnom cintoríne, ktoré sú takto odsúdené na postupný zánik.

7.- Záver

 

   Predseda komisie poďakoval členom komisie a prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.   

Zápisnicu overili:

                                                                         

Jozef Ivančík      

                                                                  predseda komisie

Peter Horník                                             Marian Vrbovský