ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Rozpočet obce na rok 2018 - zobraziť dokument

Loading ...

 

1: Manažment a služby občanom
  2015 2016 2017 2018 2019
podprogram ekon. klasif. Bežné výdavky 124 510 131 260 127 800 118 260 127 650
Kapitálové výdavky 450 0 20 000 0 0
Finančné operácie spolu 17 900 25 400 19 400 25 400 25 400
    1.  Verejná správa 100 690 108 380 126 820 106 800 108 240
1.   1.1 Činnosť obecné úradu: bežné výdavky 97 190 104 880 103 320 103 300 104 740
  611 mzdový fond starosta 25 000 26 000 26 900 27 000 28 000
  611 mzdový fond zástupca starostu 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
  611 mzdový fond kontrolór 4 550 4 650 4 700 4 750 4 900
  611 mzdový fond aparát úradu 23 000 24 800 26 000 26 000 26 000
  611 mzdový fond upratovačka 2 100 1 300 1 080 1 080 1 080
  625 dohody 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
  621,6 poistné do fondov starosta 8 800 8 800 9 350 9 450 9 500
  621,6 poistné do fondov aparát úradu 8 050 8 700 9 080 9 000 9 200
  631 cestovné náhrady starosta 1 000 500 200 200 200
  631 cestovné náhrady manažment 100 150 150 150 150
  632 energie - elektrická energia 800 910 1 000 910 950
  632 energie - plyn 2 000 2 150 2 150 2 150 2 150
  632 poštové a telekomunikačné služby 900 900 900 900 900
  632 telefonické poplatky, internet 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900
  632 za rozhlas 300 300 300 300 300
  633 interiérové vybavenie 200 200 100 100 100
  633 počítače 400 0 0 0 0
  633 výpočtová technika, softwer, 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
  633 kancelárske potreby 700 700 700 700 700
  633 čistiace prostriedky 150 150 150 150 150
  635 údržba zámočnícke práce 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000
  633 materiál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
  633 knihy tlačivá 550 250 250 250 250
  633 reprezentačné starosta 700 700 700 700 700
  635 údržba okien 0 0 100 0 0
  635 údržba budovy 1 000 5 000 1 000 1 000 1 000

 

2: Bezpečnosť, právo, poriadok  
  2015 2016 2017 2018 2019
podprogram ekon. klasif. Bežné výdavky 3 740 3 740 7 850 5 740 5 690
Kapitálové výdavky 5 800 0 0 0 0
Finančné operácie spolu 0 0 0 0 0
1   1.  Bezpečnosť obce 6 520 720 720 720 720
    1.1 Bezpečnosť obce: bežné výdavky 720 720 720 720 720
  635 kamerový systém - servis 720 720 720 720 720
    1.1. Bezpečnosť obce - kamerový systém 0 0 0 0 0
  700 rozšírenie kamerového systému  4 800 0 0 0 0
  700 spolufinancovanie kamer.systému 1 000 0 0 0 0
2   2. Ochrana pred požiarmi 3 020 3 020 7 130 5 020 4 970
    2.1 Ochrana pred požiarmi: bežné výdavky 3 020 3 020 7 130 5 020 4 970
  632 energie 420 500 500 500 500
  634 dopravné, PHM 360 410 400 500 500
  635 rutinná a štandardná údržba 1 000 1 560 1 400 1 450 1 400
  634 vozidlo poistné 110 0 110 110 110
  637 školenia 230 150 300 60 60
  637 nočná súťaž 400 400 420 400 400
  637 vybavenie z dotácie 0 2 000 2 000 2 000 2 000
  635 projekt na hasič. Zbrojnicu 0 0 2 000 0 0
  700 základy na garáž  0 0 0 0 0

 

3: Odpadové hospodárstvo
  2015 2016 2017 2018 2019
podprogram ekon. klasif. Bežné výdavky 20 450 19 550 19 750 19 750 19 750
Kapitálové výdavky 0 525 000 528 500 0 0
Finančné operácie spolu 0 0 0 0 0
1.   1.  Odvoz a zneškodnenie odpadu 20 450 544 550 19 750 19 750 19 750
    1.1 Nakladanie s odpadmi: bežné výdavky 17 950 19 550 19 750 19 750 19 750
  633 nákup smetných nádob 800 800 800 800 800
  637 pravidelný odvoz odpadu 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600
  637 odvoz odpadu kontajnery 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
  637 separovaný odpad 900 1 000 1 200 1 200 1 200
  637 nálepky na smetné nádoby 80 80 80 80 80
  637 čistenie a odvoz odpadu z ver.pries. 2 500 1 500 1 500 1 500 1 500
  637 zberný dvor správca 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
  637 náklady Tárnok 70 70 70 70 70
    1.2. Zberný dvor-kapitálové výdavky 0 525 000 528 500 0 0
  700 projekty zberný dvor 0 0 6 000 0 0
  701 výstavba zberného dvora 0 500 000 500 000 0 0
  701 spolufinancovanie zber.dvora 0 25 000 22 500 0 0

 

4: Komunikácie, výstavba a rozvoj obce
  2015 2016 2017 2018 2019
podprogram ekon. klasif. Bežné výdavky 81 742 95 602 97 960 70 620 71 270
Kapitálové výdavky 442 067 627 583 44 633 0 0
Finančné operácie spolu 0 0 0 0 0
1.   1.  Pracovná oblasť verejnoprospešných prác 6 020 6 040 6 040 6 040 6 040
    1.1 Verejnoprospešné práce: bežné výdavky 6 020 6 040 6 040 6 040 6 040
  611 tarifný plat VPP 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
  621,6 odvody do poisťovní 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
  637 stravovanie 500 500 500 500 500
  633 materiál 100 100 100 100 100
  637 sociálny fond 20 40 40 40 40
2.   2. Výstavba miestnych komunikácií 18 912 14 935 39 343 10 970 10 220
    2.1 Cestná doprava: bežné výdavky 10 912 11 602 11 410 10 970 10 220
  634 autobus PHM 1 200 1 300 1 300 1 300 1 300
  634 autobus poistné 956 956 960 960 960
  635 autobus údržba 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
  637 autobus odmena šoféra 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
  634 auto PHM 136 700 700 700 700
  634 auto údržba 700 700 500 500 500
  634 auto a príves poistné 500 136 140 140 140
  634 Romster PHM 1 500 2 000 2 000 2 000 2 000
  634 Romster poistné 670 560 560 120 120
  635 údržba ciest a chodníkov 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
  635 svetelné meranie rýchlosti 0 0 0 0 0
  635 zimná údržba ciest a chodníkov 500 500 500 500 0
  634 auto Felícia prevádzka a údržba 250 250 250 250 250
    2.1 Výstavba obce: kapitálové výdavky 8 000 3 333 27 933 0 0
  714 služ.vozidlo 8 000 3 333 3 333 0 0
  717 revitalizácia obce 0 0 0 0 0
  717 revitalizácia spolufinancovanie 0 0 0 0 0
  717 dokončenie chodníkov po revitalizáciii 0 0 0 0 0
  717 parkovisko kostol 0 0 0 0 0
  717 chodník Základná škola     5 600    
  717 chodník Fara - Harušinec 0 0 19 000 0 0
3.   3. Rozvoj obce - verejná zeleň, vodovody a kanalizácia 440 100 489 450 71 750 39 150 40 550
    3.1 Verejná zeleň: bežné výdavky 25 150 37 000 33 800 19 300 19 300
  635 komisia pre živ.prostredie  - projekty 0 0 500 0 0
  633 sadenice, stromky, kríky 50 50 50 50 50
  634 revitalizácia poistné 150 150 150 150 150
  635 náklady na kosačky, údržba, PHM 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
  633 kosačka s prísl. 850 0 0 0 0
  635 údržba verejnej zelene 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
  635 ošetrenie stromov 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
  637 PHSR 4 000 0 0 0 0
  637 projekčné práce 6 000 13 700 10 000 4 000 4 000
  637 verej.obstarávania 0 10 000 10 000 2 000 2 000
  611 údržbár 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
    3.1 Verejná zeleň: kapitálové výdavky 140 067 178 500 8 000 0 0
  700 traktor 0 0 8 000 0 0
  700 odvodnenie obce 131 567 170 000 0 0 0
  700 odvodnenie obce spolufinancovanie 8 500 8 500 0 0 0
    3.2 Vodovody  a kanalizácia: bežné výdavky 19 450 22 450 21 250 19 850 21 250
  632 energie - elektrická energia 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500
  632 plyn 100 100 100 100 100
  632 poplatok povodiu Váhu 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300
  633 vodomery 500 500 500 500 500
  635 montáž vodomerov 0 0 1 800 1 800 1 800
  633 rozbory vody 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
  633 čistiace a dezinfekčné prostriedky 50 50 50 50 50
  635 údržba ČS a rozvodov vody 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
  635 údržba strechy ČS 0 3 000 0 0 0
  637 odborný pracovník ČS 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
  637 školenie 0 0 0 0 0
  634 poistné ČS a vod.siete 300 300 300 300 300
    3.3 Vodovody  a kanalizácia: kapitálové výdavky 230 000 251 500 8 700 0 0
  700 kanalizácia - 3. etapa 230 000 230 000 0 0 0
  700 spolufinancovanie kanalizácie - 3. etapa 0 11 500 0 0 0
  700 hydrodynamická skúška 0 0 8 700 0 0
  700 čerpadlo a ponorka 0 10 000 0 0 0
4.   4. Verejné osvetlenie 12 100 205 350 21 100 10 100 10 100
    4.1 Správa a údržba verejného osvetlenia: bežné výdavky 10 600 11 100 21 100 10 100 10 100
  632 energie 10 000 10 000 10 500 8 000 8 000
  632 kompenzácia 0 0 8 000 0 0
  635 údržba 2 000 1 000 2 500 2 000 2 000
  637 poistné VO 100 100 100 100 100
    4.1 Správa a údržba verejného osvetlenia: kapitálové výdavky 0 194 250 0 0 0
  700 výmena verejného osvetlenia 0 185 000 0 0 0
  700 spolufinancovanie verejného osvetlenia - výmena 0 9 250 0 0 0
5.   5. Dom smútku a cintorín 18 921 6 921 3 170 3 170 3 170
    5.1 Dom smútku a cintorín: bežné výdavky 5 921 6 921 3 170 3 170 3 170
  632 energie - elektrická energia 320 320 320 320 320
  633 materiál 150 150 150 150 150
  635 údržba DS  500 500 200 200 200
  635 kosenie cintorína 500 500 500 500 500
  637 vývoz odpadu z cintorína 700 700 700 700 700
  637 poistné domu smútku 51 51 50 50 50
  637 správca cintorína  1 200 1 200 1 250 1 250 1 250
    5.1 Dom smútku a cintorín: kapitálové výdavky 13 000 0 0 0 0
  700 Soc.zariadenia pri cintoríne 12 000 0 0 0 0
  700 chladiaci katafalk 3 000 4 000 0    
  700 parkovisko pred cintorínom 1 000 0 0 0 0
  700 pohrebisko na urny 0 0 0 0 0
6.   6. Bývanie, občianska vybavenosť, zdravotná starostlivosť 57 189 489 1 190 1 190 1 190
    6.1 Rozvoj bývania: bežné výdavky 3 689 489 1 190 1 190 1 190
  635 údržba bytov a nebyt. priestorov č. 144 50 50 50 50 50
  635 zdravotné stredisko: stoličky 2 500 300 0 0 0
  632 stočné 1 000 1 200 1 000 1 000 1 000
  637 zdravotné stredisko: poistné 139 139 140 140 140
    6.1 Rozvoj bývania: kapitálové výdavky 53 500 0 0 0 0
  700 výstavba trhoviska 0 0 0 0 0
  700 oporný múr 0 0 0 0 0
  700 zateplenie bytového domu a ZS č. 144 50 000 0 0 0 0
  700 spolufinancovanie zateplenia 2 500 0 0 0 0

 

5: Vzdelávanie
  2015 2016 2017 2018 2019
podprogram ekon. klasif. Bežné výdavky 444 577 445 354 483 210 451 010 451 510
Kapitálové výdavky 63 000 0 231 000 0 0
Finančné operácie spolu 0 0 0 0 0
1.   1.  Materská škola 93 298 83 849 347 610 96 410 96 910
    1.1 Materská škola: bežné výdavky 85 298 83 849 97 610 96 410 96 910
  611 mzdy 49 184 51 500 61 000 61 000 61 000
  621,625 odvody 17 215 18 050 21 280 21 280 21 280
  631 cestovné 50 50 50 50 50
  632 energie - elektrická energia 1 380 1 600 1 600 1 600 1 600
  632 energie - plyn 3 700 4 000 4 000 4 000 4 000
  632 vodné, stočné 150 1 000 400 500 1 000
  632 telefonické poplatky 270 270 500 500 500
  633 kancelársky materiál 100 100 200 200 200
  633 čistiace prostriedky 300 350 350 350 350
  633 bezpečnostný materiál pod preliezky   0 0 1 000 0 0
  633 pomôcky 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
  633 vybavenie 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
  633 pracovné oblečenie 160 160 160 160 160
  635 závlahy na dvor 0 0 0 0 0
  635 údržba 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000
  635 údržba okien 0 0 300 0 0
  637 školenia 20 20 20 20 20
  637 odpad 80 80 80 80 80
  637 sociálny fond 290 370 370 370 370
  637 stravovanie 130 130 130 130 130
  637 poistné budovy 169 169 170 170 170
    1.2. Materská škola - kapitálové výdavky 0 0 231 000 0 0
  700 prístavba MŠ spoluúčasť 0 0 11 000 0 0
  700 prístavba MŠ 0 0 220 000 0 0
2.   2. Základná škola 347 989 303 575 314 600 295 600 295 600
    2.1 Základná škola: bežné výdavky 276 729 284 225 294 260 275 260 275 260
  637 prenesené kompetencie ZŠ 266 401 278 727 288 550 270 000 270 000
  637 ZŠ poistné 98 98 100 100 100
  635 ZŠ údržba 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000
  635 údržba okien a dverí 0 0 450 0 0
  642 dotácia školské potreby a HN 230 400 160 160 160
    2.1 Základná škola: kapitálové výdavky 55 000 0 0 0 0
  700 ZŠ strecha 50 000 0 0 0 0
  700 strecha spolufinancovanie 5 000 0 0 0 0
    2.2 Školský klub: bežné výdavky 16 260 19 350 20 340 20 340 20 340
  611 tarifný plat 10 660 13 050 14 000 15 000 15 000
  621,625 odvody 5 600 6 300 6 340 5 340 5 340
  633 pomôcky 0 0 0 0 0
3.   3. Školské stravovanie v MŠ 66 290 57 930 71 000 59 000 59 000
    3.1 Školské stravovanie: bežné výdavky 66 290 57 930 71 000 59 000 59 000
  611 mzdy 22 000 23 000 25 100 25 100 25 100
  621,625 odvody 7 700 8 050 8 760 8 760 8 760
  632 energie - elektrická energia 1 200 1 300 1 400 1 400 1 400
  632 energie - plyn 700 800 800 800 800
  632 vodné a stočné 150 150 500 500 500
  632 telefonické poplatky 250 250 300 300 300
  633 kancelársky materiál 100 100 100 100 100
  633 čistiace prostriedky 250 290 330 330 330
  633 vybavenieumývačka,ohriev.pult, konvektomat/ 1 800 1 500 11 000 1 500 1 500
  633 pracovné oblečenie 150 150 150 150 150
  633 potraviny 20 300 20 300 19 500 19 500 19 500
  635 údržba okna 0 0 1 000 0 0
  635 údržba 7 000 1 000 1 000 1 000 1 000
  637 odpad 250 300 300 300 300
  637 poplatky banke 100 100 120 120 120
  637 sociálny fond 160 160 160 160 160
  637 stravovanie 100 100 100 100 100
  642 príspevok na obedy 380 380 380 380 380
    3.1 Školské stravovanie: kapitálové výdavky 0 0 0 0 0
  700   0 0 0 0 0

 

6: Šport a kultúra
  2015 2016 2017 2018 2019
podprogram ekon. klasif. Bežné výdavky 59 149 35 104 37 495 32 615 32 495
Kapitálové výdavky 149 000 9 000 0 0 0
Finančné operácie spolu 0 0 0 0 0
1.   1.  Transfery športovým klubom 82 204 20 704 14 810 10 810 10 810
    1.1 Rekreačné a športové služby: bežné výdavky 13 204 11 704 14 810 10 810 10 810
  632 energie - elektrická energia - TJ 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
  632 energie - plyn 1 200 1 200 1 300 1 300 1 300
  637 poistné TJ 74 74 80 80 80
  637 správca TJ 600 600 600 600 600
  637 tréner žiakov 300 300 300 300 300
  642 príspevok OFK 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600
  642 príspevok pre žiakov na autobus  0 2 500 1 500 1 500 1 500
  642 príspevok kynol.klub 300 300 300 300 300
  642 príspevok nohejbal 100 200 100 100 100
  642 príspevok modelársky klub 0 200 200 200 200
  633 bezpečnostný materiál pod preliezky DI 0 0 1 000 0 0
  637 detské ihrisko - správca 430 430 530 530 530
  633 gamatky posilňovňa 0 0 0 0 0
  635 údržba okien a dverí 0 0 500 0 0
  635 rekonštrukcia tenisového kurtu 0 0 0 0 0
  635 pripojenie na kanalizáciu ŠA     2 500 0 0
    1.2 Rekreačné a športové služby: kapitálové výdavky 65 000 9 000 0 0 0
  700 výstavba multifunkčného ihriska 65 000 0 0 0 0
  700 prístavba skladu 0 9 000 0 0 0
  700 fitnes park 0 0 0 0 0
  700 workout ihrisko 0 0 0 0 0
2.   2. Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít 35 060 13 365 13 050 13 170 13 050
    2.1 Kultúrny dom: bežné výdavky 26 607 7 902 7 210 7 210 7 210
  632 energie - elektrická energia  1 600 1 200 1 200 1 200 1 200
  632 energie - plyn 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300
  632 stočné 50 145 150 150 150
  633 materiálové výdavky  20 000 1 000 500 500 500
  633 smažka 20 000 1 000 0 0 0
  633 čistiace prostriedky 0 200 200 200 200
  635 údržba 1 500 1 000 800 800 800
  637 správca kul.domu 0 900 900 900 900
  637 poistné KD 157 157 160 160 160
    2.2 Obecná knižnica: bežné výdavky 3 110 1 610 1 460 1 460 1 460
  633 knihy 2 150 650 500 500 500
  635 údržba 200 200 200 200 200
  633 súťaže 100 100 100 100 100
  637 cestovné  60 60 60 60 60
  637 dohoda 600 600 600 600 600
    2.3 Múzeum: bežné výdavky 3 843 2 853 2 880 2 880 2 880
  632 energie - elektrická energia 540 550 550 550 550
  632 energie - plyn 2 500 1 500 1 500 1 500 1 500
  633 interiérové vybavenie 100 100 100 100 100
  637 poistné 73 73 80 80 80
  637 správca múzea 250 250 250 250 250
  637 práca  na dohodu 380 380 400 400 400
    2.4.Pamiatková starostivosť 2 650 1 000 1 500 1 500 1 500
  635 kríž pri kostole 2 200 1 000 1 500 1 500 1 500
3.   3. Transfery v kultúre 92 000 8 100 8 100 7 100 7 100
    Ostatné kultúrne služby bežné výdavky 8 000 8 100 8 100 7 100 7 100
  642 príspevok MO MS 1 000 600 600 600 600
  642 príspevok FS Jatelinka 800 800 800 800 800
  642 združenie Palárik.obcí 300 300 300 300 300
  642 akcie komisie pre deti mládež 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
  642 obecný deň 1 500 2 500 2 500 1 500 1 500
  642 organizovanie kultúrnych podujatí 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
  642 obecné noviny 350 350 350 350 350
  637 vianočná výzdoba 150 150 150 150 150
    3.1 Ostatné kultúrne služby: kapitálové výdavky 0 0 0 0 0
4.   4. Transfery občianskym združeniam 900 1 100 900 900 900
    4.1 Účelové dotácie občianskym združeniam: bežné výdavky 900 1 100 900 900 900
  640 transfer cirkvi 800 1 000 800 800 800
  640 transfer streleckému klubu 100 100 100 100 100
5.   5. Organizácia - občianske obrady 335 335 435 435 435
    5.1 Ostatné kultúrne služby: bežné výdavky 335 335 435 435 435
  633 jubilanti, pohreby 200 200 300 300 300
  637 kronika 135 135 135 135 135
6.   6. Miestny rozhlas 500 500 200 200 200
    6.1 Miestny rozhlas: bežné výdavky 500 500 200 200 200
  635 údržba 500 500 200 200 200
    6.1 Miestny rozhlas: kapitálové výdavky 0 0 0 0 0
  700 rekonštrukcia rozhlasu 0 0 0 0 0

 

7: Sociálne služby
  2015 2016 2017 2018 2019
podprogram ekon. klasif. Bežné výdavky 25 083 6 093 6 850 6 850 6 850
Kapitálové výdavky 20 000 0 0 0 0
Finančné operácie spolu 0 0 0 0 0
1.   1.  Klubová činnosť 25 083 6 093 6 850 6 850 6 850
    1.1 Klub: bežné výdavky 5 083 6 093 6 850 6 850 6 850
  632 energie - elektrická energia 760 760 760 760 760
  632 energie - plyn 1 100 1 250 2 000 2 000 2 000
  633 materiálové výdavky 30 30 30 30 30
  635 údržba 150 150 150 150 150
  637 poistné 53 53 60 60 60
  642 mesiac úcty k starším 1 690 2 550 2 550 2 550 2 550
  642 príspevky na obedy dôchodcov 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
    1.2. Klub kapitálové výdavky 20 000 0 0 0 0
  700 odizolovanie klubu  0 0 0 0 0
  700 výmena okien 0   0   0
2.   2. Opatrovateľská služba  0 40 0 0 0
    2.1 Opatrovateľská služba: bežné výdavky 0 40 0 0 0
  611 mzdy 0 40 0 0  

 

Rozpočet na rok 2017  
  2015 2016 2017 2018 2019
1.  Podiel na daniach - Daňový úrad 282 958 315 340 315 000 290 000 290 000
z toho MŠ a ŠJ 101 600 105 000 106 000 105 000 105 000
ŠKD 12 800 19 350 19 000 14 000 14 000
2. Miestne dane 101 450 101 500 99 950 101 500 101 500
121 Daň z nehnuteľností 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000
133 001 Daň zo psov 950 1 000 950 1 000 1 000
133 003 Daň za nevýherné hracie automaty 3 000 3 000 500 3 000 3 000
133 012 Daň za užívanie verej. priestranstiev 500 500 500 500 500
133 013 Daň za komun. odpady a drobné stav. odpady 25 000 25 000 26 000 25 000 25 000
3. Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku 30 800 29 430 28 800 26 880 28 700
212 002 Príjmy z pozemkov 2 700 4 500 2 700 2 700 2 700
212 003 Príjmy z bytov, budov, priestorov, 28 180 24 930 26 100 24 180 26 000
z toho kultúrny dom, šport. areál 1 600 1 600 1 600 1 800 1 600
kaderníctvo 480 480 480 480 480
byty č. 144 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200
pranie obrusov         0 150 200 200 200
inventár kul.domu         0 150 200 200 200
bytové  domy pozemky nájom 3 500 650 500 500 500
bytové domy nájom 16 100 16 200 16 200 16 100 16 100
prenájom Slovakia Organic       0 570 720 720 720
prenájom ambulancií ZS 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
lekáreň 1 000 1 000 1 200 1 200 1 200
4. Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné platby 81 400 84 050 95 050 94 100 94 100
221 004 Administratívne poplatky 14 100 14 500 14 300 14 300 14 300
z toho poplatky správne 2 600 3 000 2 800 2 800 2 800
za autobus 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
za noviny, monografiu 500 500 500 500 500
ostatné a náhodné príjmy 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
222 003 Pokuty, penále 200 200 200 200 200
223000 Poplatky za tovary a služby 67 100 69 350 80 550 79 600 79 600
v tom poplatky za vodu 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000
stočné 0 1 000 1 000 1 000 1 000
za odpadové nádoby 0 700 700 700 700
za miešačku a príves 150 150 150 150 150
za relácie v MR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
cintorínske poplatky a za dom smútku 500 500 12 000 500 500
rybárske lístky 300 300 300 300 300
za ŠKD 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
MŠ školné 2 800 3 250 3 250 2 800 2 800
stravné zamestnanci 1 650 1 650 1 300 1 650 1 650
stravné dôchodci v ŠJ 2 000 2 500 2 000 2 000 2 000
réžijné poplatky ŠJ 1 500 1 800 1 500 1 500 1 500
za stravné v ŠJ 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
príspevok pre hasičov 850 850 850 850 850
5. Nedaňové príjmy - úroky z vkladov     1 400 1 600 1 400 1 400 1 400
242 Úroky z vkladov 600 600 600 600 600
292 Sociálny fond 800 1 000 800 800 800
6. Tuzemské bežné granty a transfery - nedaňové príjmy 267 300 278 727 288 550 280 700 280 000
312 001 Transfer školstvo zo ŠR 266 600 278 727 288 550 280 000 280 000
7. Ostatné nedaňové prijmy 36 780 22 890 13 890 17 495 17 640
312001 Výkon prenesených kompetencií 36 780 16 390 13 890 17 495 17 640
dotácia na podporu zamestnanosti 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
dotácia na stavebný poriadok 1 800 1 800 970 1 800 1 800
dotácia šk.potreby a Hmot. núdza     400 400 400 400 400
dotácia na predškolskú výchovu 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
dotácia na evidenciu obyvateľstva 360 360 360 360 360
dotácia na matriku 1 800 1 800 1 900 1 800 1 800
dotácia na pozemné komunikácie 60 60 60 60 60
dotácia na ochranu prírody 120 120 100 120 120
dotácia voľby 640 1 000 500 500 500
dotácia DHZ         0 2 000 2 000 2 000 2 000
dotácia TTSK 500 500 500 500 500
dotácia na naftu         0 600 600 600 600
dotácia telocvičňa         0 3 900 0 0 0
dotácia det.ihrisko         1 100 0 0 0 0
dotácia na knihy 2 000 500 500 500 500
Bežné príjmy obce 534 868 528 860 554 090 531 375 533 340
Bežné príjmy ZŠ 267 300 278 727 288 550 280 700 280 000
Bežné príjmy obce + ZŠ 802 168 807 587 842 640 812 075 813 340
           
8. Kapitálové príjmy 653 300 1 116 000 782 270 0 0
231 Príjmy z predaja kapitálových aktív (byty, nebyty) 0 0 0 0 0
233 Príjmy z predaja pozemkov 28 500 31 000 23 270 0 0
Nenávratná dotácia rekonštrukcia Obecný úrad 0 0 20 000 0 0
Nenávratná dotácia - Envirofond kanalizácia 230 000 230 000 0 0 0
Nenávratná dotácia - zateplenie ZS 50 000 0 0 0 0
Nenávratná dotácia odvodnenie obce 170 000 170 000 0 0 0
Nenávratná dotácia multif.ihrisko 40 000 0 0 0 0
Nenávratná dotácia prístavba MŠ     0 0 220 000 0 0
Nenávratná dotácia strecha ZŠ 50 000 0 0 0 0
Nenávratná dotácia  - kamery 4 800 0 0 0 0
Nenávratná dotácia - zateplenie kult. Domu   80 000 0 0 0 0
Nenávratná dotácia MF chodníky     0 0 19 000 0 0
Nenávratná dotácia VO   185 000 0 0 0
Nenávratná dotácia zberný dvor   500 000 500 000 0 0
9. Finančné operácie príjmové 0 0 0 0 0
454 Prevod z RF 0 0 0 0 0
úver I. 0 0 0 0 0
úver byty 0 0 0 0 0
Bežné príjmy spolu 802 168 807 587 842 640 812 075 813 340
Kapitálové príjmy spolu 653 300 1 116 000 782 270 0 0
Finančné operácie príjmové 0 0 0 b 0
Rozpočtové príjmy spolu 1 455 468 1 923 587 1 624 910 812 075 813 340

 

Celková bilancia rozpočtu obce Abrahám r. 2015-2019  
 
    2015 2016 2017 2018 2019  
Rozpočtové zdroje: z toho              
Bežné príjmy   534 868 528 860 554 090 531 375 533340  
Vlastné príjmy ZŠ   267 300 278 727 288 550 280 700 280000  
Bežné príjmy + ZŠ   802 168 807 587 842 640 812 075 813340  
Kapitálové príjmy   653 300 1 116 000 782 270 0 0  
Finančné operácie príjmov   0 0 0 0 0  
Rozpočtové zdroje celkom:   1 455 468 1 923 587 1 624 910 812 075 813340  
Rozpočtové výdavky: z toho              
Bežný výdavky   465 262 457 976 472 025 434 845 445245  
Výdavky ZŠ   292 989 278 727 308 890 270 000 270000  
Bežné výdavky + ZŠ   758 251 736 703 780 915 704 845 715245  
Kapitálové výdavky   679 317 1 161 583 824 133 0 0  
Finančné operácie výdavkové   17 900 25 400 19 400 25 400 25400  
Rozpočtové výdavky celkom:   1 455 468 1 923 686 1 624 448 730 245 740645  
Rozdiel:   0 1 462 81 830 72695  

 

1: Manažment a služby občanom
  2015 2016 2017 2018 2019
podprogram ekon. klasif. Bežné výdavky 124 510 131 260 127 800 118 260 127 650
Kapitálové výdavky 450 0 20 000 0 0
Finančné operácie spolu 17 900 25 400 19 400 25 400 25 400
    1.  Verejná správa 100 690 108 380 126 820 106 800 108 240
1.   1.1 Činnosť obecné úradu: bežné výdavky 97 190 104 880 103 320 103 300 104 740
  611 mzdový fond starosta 25 000 26 000 26 900 27 000 28 000
  611 mzdový fond zástupca starostu 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
  611 mzdový fond kontrolór 4 550 4 650 4 700 4 750 4 900
  611 mzdový fond aparát úradu 23 000 24 800 26 000 26 000 26 000
  611 mzdový fond upratovačka 2 100 1 300 1 080 1 080 1 080
  625 dohody 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
  621,6 poistné do fondov starosta 8 800 8 800 9 350 9 450 9 500
  621,6 poistné do fondov aparát úradu 8 050 8 700 9 080 9 000 9 200
  631 cestovné náhrady starosta 1 000 500 200 200 200
  631 cestovné náhrady manažment 100 150 150 150 150
  632 energie - elektrická energia 800 910 1 000 910 950
  632 energie - plyn 2 000 2 150 2 150 2 150 2 150
  632 poštové a telekomunikačné služby 900 900 900 900 900
  632 telefonické poplatky, internet 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900
  632 za rozhlas 300 300 300 300 300
  633 interiérové vybavenie 200 200 100 100 100
  633 počítače 400 0 0 0 0
  633 výpočtová technika, softwer, 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
  633 kancelárske potreby 700 700 700 700 700
  633 čistiace prostriedky 150 150 150 150 150
  635 údržba zámočnícke práce 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000
  633 materiál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
  633 knihy tlačivá 550 250 250 250 250
  633 reprezentačné starosta 700 700 700 700 700
  635 údržba okien 0 0 100 0 0
  635 údržba budovy 1 000 5 000 1 000 1 000 1 000

 

 Pre stiahnutie dokumentu kliknite sem. 

Loading ...