ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

 

OBEC ABRAHAM ZVEREJŇUJE ZÁMER

Podľa ustanovení § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Priamy odpredaj pozemkov

Pozemky sú vo vlastníctve obce Abrahám, vedené na LV č. 800 zamerané geometrickým plánom č. 1-5/2014, mapový list ZS XV21-16. Predmetné pozemky plánuje obec Abrahám po schválení Obecným zastupiteľstvom v Abraháme predať majiteľom rodinných domov:

pozemok s par. číslom 443/65 o výmere 96 m2

pozemok s par. číslom 443/63 o výmere 36 m2

pozemok s par. číslom 443/61 o výmere 35 m2

pozemok s par. číslom 443/53 o výmere 89 m2

pozemok s par. číslom 443/51 o výmere 32 m2

pozemok s par. číslom 443/49 o výmere 31 m2

pozemok s par. číslom 443/47 o výmere 84 m2

pozemok s par. číslom 443/37 o výmere 33 m2

pozemok s par. číslom 443/31 o výmere 32 m2

pozemok s par. číslom 443/27 o výmere 29 m2

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. Cena predávaných nehnuteľností je stanovená na základe VZN č. 3/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce, finančnými prostriedkami obce a ochrane majetku obce.

Zdôvodnenie:

Obecné zastupiteľstvo zverejňuje svoj zámer predať

pozemky par. č. 443/65, 443/63,443/61, 443/53,443/51, 443/49,443/47, 443/37,443/31, 443/27

majiteľom rodinných domov, nakoľko sa jedná o pozemky priľahlé k rodinným domom. Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

-         na úradnej tabuli obce Abrahám

-         na internetovej stránke obce, www.abraham.sk

V Abraháme dňa 20.10.2014

Ing. Igor Németh

Starosta obce Abrahám