ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

 

Obecný úrad Abrahám 92545

 tel: 031/7857220, 0911 875 757

 

Pozvánka

Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, letore sa uskutoční dňa

1.10.2014 o 17,00 hod, v budove Obecného úradu v Abraháme

Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie návrhovej komisie
  4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
  5. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
  6. Prejednanie a schválenie VZN č. 2/2014 o odpadových vodách a dodatku č.1/2014 k VZN č.3/2009 - nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi v Školskej jedálni pri MS Abrahám.
  7. Rôzne
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná!

Zasiela sa poslancom OZ