ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Abrahám 14.2.2014

P o z v á n k a

 

 

                     Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

18.2.2014 o 17,00 hod. v budove Obecného úradu v Abraháme

 

Program:

1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Schválenie návrhovej komisie

4.    Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

5.  Interpelácie občanov, organizácií a poslancov

6.     Prejednanie postupu prípravy nájomných zmlúv – nové domy.  

7.     Čerpanie rozpočtu za rok 2013.

8.     Rôzne        

9.    Návrh na uznesenie

10. Záver

   Vaša účasť na zasadnutí je nutná!

Zasiela sa poslancom OZ

                                                                                           Ing. Igor Németh,v.r.

                                                                                        starosta obce Abrahám