ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

 

Ako je to s odpadom v našej obci?

Zamyslime sa na tým, koľkokrát za týždeň ideme vysypať odpadový kôš. Vysýpame ho každý deň, dva-tri razy do týždňa? A to je odpad, ktorý dávame do kontajnera v domácnostiach, bežný odpad. A potom ešte sklo, plasty, staré elektrospotrebiče /chladničky, mrazničky, televízory, vysávače/, pneumatiky, drobný stavebný odpad, papier, žiarivky, ktoré vyvážame do zberného dvora počas celého roka.

Obyvatelia našej obce sú informovaní o tom, čo všetko môžu dávať do kontajnera v domácnosti a zároveň o tom, čoho všetkého sa môžu „zbaviť“ ak využijú služby zberného dvora.

Obec zároveň likviduje množstvo odpadu ktorý produkujú občania a zbavujú sa ho na verejných priestranstvách, v chotári obce, v športovom areáli i na cintoríne. Je to dosť len spomenúť si, čo všetko sa v priebehu roka v našej obci nahromadí. Nehovoriac o tom, koľko finančných prostriedkov musí obec na likvidáciu, odvoz a uloženie odpadu použiť.

V roku 2012 obecné zastupiteľstvo po viacerých rokoch zvýšilo poplatky za vývoz odpadu od obyvateľov. Hlavným dôvodom je, že produkujeme obrovské množstvo odpadu, ktoré sa musí z našej obce vyviesť, stúpajú náklady na odvoz, likvidáciu, manipuláciu s kuka nádobami a pod. Obec nemôže donekonečna z rozpočtu doplácať na vývoz odpadu. Neznamená to však, že bude na ňom zarábať, jednoducho povedané, občania, podnikatelia, právnické osoby a chalupári musia finančne pokryť náklady spojené s likvidáciou tvoriaceho sa odpadu v našej obci. Ročný poplatok na osobu je v zmysle VZN 20,- Eur/ mesačne 1,66 Eur/.

Pre lepšiu informovanosť uvádzam konkrétne množstvá vyprodukovaného odpadu za rok 2011 v obci Abrahám v tonách:

188,43 t komunálneho odpadu z domácností, 20,49 t objemového odpadu, 14,18 t drobného stavebného odpadu, 8,91 t papiera, 7,59 t skla, 6,79 t elektrospotrebičov, 3,49 t plastov, 2,51 t kovov.

Postupne sa však učíme separovať a zhodnocovať odpady, nejde to zo dňa na deň, ale pevne verím, že sa naučíme separovať a separovanie prijmeme ako svoj životný postoj k  životnému prostrediu.

Anna Klementová, zástupca starostu