ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

                               P o z v á n k a

     Zvolávam v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

       20.9.2017 /v stredu/ o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Program rokovania:

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
 5. Čerpanie a úprava rozpočtu
 6. Prejednanie a schválenie VZN o vyhradení miesta/miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samospráv.
 7. Výber a schválenie nájomcu nájomného bytu v bytovom dome s.č. 144
 8. Schválenie predaja nehnuteľ. par. č. 232/9, 284/16 Ing. Nemčekovej
 9. Prejednanie a schválenie spolupráce s obcou Ederics v Maďarsku
 10. Prejednanie a schválenie spolufinancovania garáže pre hasičské auto
 11. Prejednanie a schválenie projektu kanalizácie a zapojenia sa do výzvy.
 12. Rôzne
 13. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

                                                                                Ing. Igor Németh

             starosta obce