ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Abrahámske noviny.

Myšlienka vydávať Abrahámske noviny vznikla na konci roka 2002 a to ako výsledok nedostatku informácií o dianí v obci o aktivitách jednotlivých organizácií o rozhodovaní poslancov na zasadnutiach o práci obecného úradu a starostu. Dovtedy sa tieto informácie dostávali k obyvateľom ústnym podaním čo všetci uznáme nie je ideálne, pretože sa pôvodná informácia môže dostať k adresátovi skreslená . Počas môjho pôsobenia pravidelne zasadala redakčná rada pred vydaním novín, aby sme vyhodnotili spoločne celé číslo novín. Vždy sme sa držali zásady, aby na pôde novín nedochádzalo k vybavovaniu si účtov a k súbojom cez noviny. Na to má slúžiť zasadnutie poslancov a tam si každý môže v rámci možností povedať čo ho trápi. Takto to bolo až doteraz. Žiaľ ostatné číslo Abrahámskych novín skĺzlo   na cestu, ktorá vedie k úplnému rozvratu , k znepriateleniu názorových skupín do takej mieri, že náprava a zmierenie bude trvať veľa času. Je to aj cesta vedúca k zániku Abrahámskych novín, ktoré majú úplne iné poslanie. To by si mali uvedomiť jednak členovia redakčnej rady ktorí sú do určitej mieri zodpovedný za obsah novín a taktiež poslanci a starosta. Redakčná rada AN už nezasadala viac rokov a je iba formálna. Je na čase sa začať zaoberať aj zo strany poslancov OZ  schválením určitých pravidiel – kódexu- vydávania Abrahámskych novín a  po schválení aj o dodržiavanie týchto pravidiel, kódexu. Príkladov ako majú regionálne noviny po stránke obsahovej vypadať máme dostatok. Spomeniem len Cífer pres, Rodný môj kraj, Sládkovičovské noviny a ďalšie. A čo sa týka otvorenosti v AN a kritiky tá sa dá písať aj tak aby sme sa cez noviny neurážali a nedehonestovali prácu iných . Je ale nutné dodržiavať určitú mieru. Od pisateľov článkov je nutné vyžadovať dodržiavanie istej úrovne kultúry čo v niektorých článkoch ostatného vydania Abrahámskych novín chýba. Pouvažujme nad tým a hlavne konajme.

Marian Vrbovský – poslanec OZ.