ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

 

Obec Abrahám

Oznámenie o    vyhlásení výberového konania

na funkciu hlavného kontrolóra obce Abrahám

Obec Abrahám v    zmysle § 11 ods. 4 písm. j) a 18a    ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o    obecnom zriadení v    znení neskorších predpisov

vyhlasuje

v    zmysle § 18a    ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o    obecnom zriadení v    znení neskorších predpisov deň 22.3.2017 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Abrahám, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Abraháme konaného dňa 22.3.2017 so    začiatkom zasadnutia       o    17.30 hod. v    zasadačke Obecného úradu v Abraháme.

Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

1. Kvalifikačné predpoklady:    

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

2. Iné predpoklady:                              

- znalosť príslušnej legislatívy,

- bezúhonnosť

- komunikatívnosť,     

- min. 5 rokov praxe v    ekonomickej, právnickej oblasti alebo v    oblasti kontroly vo verejnej     správe /obce, mestá/.

                                                          

Všeobecné podmienky:

1.Písomná prihláška musí obsahovať najmä:

- meno, priezvisko, prípadne titul, bydlisko, dátum narodenia, kontaktný údaj,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v    zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o    ochrane osobných údajov v    znení neskorších predpisov.             

 

2. K prihláške je potrebné doložiť:

- výpis z    registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- overenú kópiu dokladu o    najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis,
- čestné prehlásenie o    odbornej praxi.

3. Termín na ukončenie podávania prihlášok je deň 8.3.2017 do 12.00hod.

4. Dĺžka pracovného času hlavného kontrolóra:                         

- 32 hod./mesačne.

5. Prihlášku s    požadovanými dokladmi je treba doručiť v    zalepenej obálke s    označením hesla:   „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať!“ osobne do podateľne Obecného úradu v Abraháme alebo zaslať na adresu Obec Abrahám, Obecný úrad Abrahám, č.52 , 925 45 Abrahám, najneskôr dňa 8.3.2017 do 12.00 hod. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované a    nebude sa na ne prihliadať a    budú z    volieb vylúčené.

Bližšie informácie: 031 785 7220 , 0911875757

                                                                      Ing. Igor Németh -  starosta obce