Záznam

Na základe poverenia poslancami OZ Abrahám som telefonicky hovoril s Ing. Dzubianom, ktorý má na starosti prevádzku kanalizácie. Informoval som ho o probléme ktorý má obec Abrahám s prevádzkou kanalizácie a to veľkým zápachom v priestore kanalizačnej prečerpávacej stanice. Zápach je dôležité v čo najkratšej dobe odstrániť, pretože je v blízkosti Základnej školy, kostola a taktiež v zástavbe obce. Vedel o tomto probléme a taktiež vedel, že na prečerpávačku bol nainštalovaný filter zápachu. Upozornil som ho , že tento filter je neúčinný, treba ho pravidelne vymieňať alebo čistiť. Prisľúbil, že zariadi aby zodpovedný pracovníci údržby preverili stav filtra a odstránili prípadnú poruchu na prečerpávacej stanice. Toto sa má vykonať do polovice februára 2017, kedy sa máme opätovne informovať ako sa zmenila situácia na prečerpávacej stanice v Abraháme. Ďalej sme si vymenili názory na stabilnú, dlhodobú a bezproblémovú funkciu kanalizácie z dôrazom na poruchy ktoré boli v minulosti časté a taktiež na postupné riešenie problému zo zápachom kanalizácie. Informoval ma , že postupne riešia jednotlivé problémy s kanalizáciou vo viacerých obciach a problém v Abraháme nie je ojedinelým problémom na kanalizačnej sieti.

Záznam napísal M. Vrbovský.                                             V Abraháme dňa 19.1.2017