ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

 

Obecný úrad v Abraháme informuje ...


Najbližší vývoz TKO z domácností bude v dňoch – 16.decembra a 30. decembra 2011.

V druhej polovici decembra 2011 sa uskutoční odpis vodomerov v domácnostiach pracovníkmi OcÚ. Vážení spoluobčania umožnite prístup k vodomerom, prípadne nahláste stav na OCÚ, pokiaľ Vás pracovníci nezastihnú v domácnostiach.

Do konca januára 2012 nezabudnite nahlásiť na OcÚ v Abraháme ak u Vás nastali zmeny k dani z nehnuteľností na rok 2012. Zároveň v mesiaci január 2012 prihláste do evidencie psov, pokiaľ majú pol roka a nie sú v evidencii.

Začiatkom roka 2012 bude obecný úrad inkasovať poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2012 v súlade so zákonom a v zmysle VZN o odpadoch na rok 2012. Poplatky za vývoz komunálneho odpadu za rok 2011 sa budú vyberať v dvoch splátkach. Občania, ktorí budú mať záujem o zaplatenie vývozu TKO za rok 2011 v jednej splátke sa môžu na OCÚ prihlásiť po výzve v obecnom rozhlase. O termíne zaplatenia poplatkov budete informovaní.

Cintorínske poplatky v roku 2012 sa začnú inkasovať v mesiacoch máj – jún. Cintorínske poplatky sa budú inkasovať v zmysle platného sadzobníka poplatkov na rok 2012 na ďalších 5 rokov, t.j. 2012 – 2016.

Sledujte novú internetovú stránku obce www.abraham.sk, kde sú zverejnené aktuálne informácie pre občanov, ako napr. výstavba nových bytových domov, zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, sadzobník poplatkov na rok 2012, všeobecno-záväzné nariadenia obce pre rok 2012, poplatky za odvoz TKO, cintorínske poplatky, informácie o ZŠ Michala Tareka, MŠ a taktiež  propagačnú tabuľu pred OCÚ, na autobusovej zastávke a pri kultúrnom dome.

Informácie spracovala: Anna Klementová, zástupca starostu