ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Kultúra

Pre stiahnutie dokumentu kliknite sem. 

Loading ...

     Hlavnou udalosťou v národnom a matičnom hnutí v roku 2015 je spomienka na 200. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenského národa, zakladateľa spisovnej slovenčiny – Ľudovíta Štúra.

     Uznesením Vlády Slovenskej republiky z 15. októbra 2014  na znak úcty a vďaky tomuto národnému dejateľovi je rok 2015 vyhlásený za „Rok Ľudovíta Štúra“.

     Slávnostné otvorenie „Roka Ľudovíta Štúra“ sa uskutočnilo na bratislavskom hrade dňa 28. 1. 2015 za prítomnosti vrcholných predstaviteľov Slovenskej republiky. Pri príležitosti tohto významného výročia pripravujú štátne, matičné, kultúrne a spoločenské organizácie a inštitúcie veľké množstvo spomienkových podujatí.

     K týmto spomienkovým podujatiam sa svojimi aktivitami pripojí aj náš Miestny odbor Matice slovenskej.

     V tomto roku si pripomenieme aj 230. výročie narodenia najvýznamnejšieho básnika, ktorý písal bernolákovskou slovenčinou – Jána Hollého.

     Z významných osobností pôsobiacich v našej obci si v prvom rade pripomenieme 100. výročie narodenia správcu fary v rokoch 1959 – 1975 básnika katolíckej moderny Dr. Ferdinanda Svetoslava Veigla.

     Ďalej je to 145. výročie úmrtia spisovateľa a kňaza pôsobiaceho v rokoch 1862 – 1870 v našej farnosti – Jána Palárika.

     Našu spomienku si zaslúži aj bývalý správca fary v rokoch 1941 – 1950 dekan Dr. Tomáš Stolár pri príležitosti 65. výročia jeho úmrtia.

     Sú to osobnosti, ktoré si za svoj podiel na skvalitnení úrovne života obyvateľov našej obce  zaslúžia našu vďaku a spomienku.

     Významnou udalosťou v roku 2015 je aj  85 rokov od postavenia päťtriednej Základnej školy v Abraháme a 35. výročie od prístavby ďalších tried.

     V náväznosti na tieto významné výročia a jubileá si Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme vytyčuje tento plán činnosti na rok 2015:

 1. V mesiaci január usporiadať XIV. matičný fašiangový ples pre svojich členov

     a sympatizantov

 2. V spolupráci so Základnou školou Michala Tareka zorganizuje súťažný kvíz žiakov

     základnej školy pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra o jeho živote, diele

     a prínose pre slovenský národ

 3. MO MS zabezpečí účasť svojich členov – vystavovateľov na XIV. ročníku tradičnej

     „Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí“, ktorá sa uskutoční dňa

     18. 4. 2015 v Majcichove

 4. MO MS v spolupráci s obecným úradom, farským úradom, ZŠ Michala Tareka, FS

     Jatelinka a DHZ usporiadajú spomienkovú slávnosť za padlých abrahámskych        

     vojakov v I. a II. svetovej vojne

 5. Zo ZŠ Michala Tareka zorganizujú spomienkový zájazd po pôsobiskách Ľ. Štúra,

     J. Hollého a Antona Bernoláka pri príležitosti 200 rokov od narodenia Ľ. Štúra

 6. MO MS sa so súťažným družstvom zúčastní na podujatí organizovanom Obecným

     úradom v Abraháme vo varení gulášu pod názvom „Abrahámsky kotlík“

 7. MO MS zabezpečí účasť svojich členov na podujatiach organizovaných Trnavským

     samosprávnym krajom a ďalšími organizátormi pri príležitosti 200. výročia

     narodenia Ľ. Štúra

 8. Členovia MO MS budú nápomocní pri organizovaní tradičnej pobožnosti pri Súsoší

     Sedembolestnej Panny Márie

 9. Pri príležitosti XV. výročia založenia MO MS v Abrahámne zorganizujeme kultúrno-

     spoločenské podujatie s pripomenutím 15- ročnej činnosti MO MS a prínosu pre

     kultúrny a spoločenský život v obci

10. Pri príležitosti XV. výročia založenia MO MS v Abraháme spracujeme a vydáme

     stručný bulletin s prierezom 15 ročnej činnosti abrahámskych matičiarov

11. MO MS zabezpečí účasť svojich členov na Rezbárskom dni v Štiavnických Baniach

     spoločne s obcami Majcichov, Opoj a Hoste, v ktorých pôsobil J. Palárik

12. MO MS v spolupráci s obecným úradom a DHZ zorganizuje spomienkovú slávnosť

     pri príležitosti 23. výročia prijatia Ústavy SR pod názvom „Vatra Ústavy“

13. MO MS zorganizuje výstavu fotografií vyhotovených pri príležitosti ukončenia

     školského roku a pri príležitosti prvého svätého prijímania

14. Členovia výboru MO MS zorganizujú v mesiaci december tradičné mikulášske 

      posedenie členov MO MS spojené s kultúrnym programom

15. Výbory MO MS v spolupráci s obecným úradom, farským úradom a ZŠ M. Tareka

      zorganizujú spomienkovú slávnosť s odhalením pamätnej tabule pri príležitosti

      100. výročia narodenia správcu fary v Abraháme v rokoch 1959 – 1970, básnika

      katolíckej moderny Dr. Ferdinanda Svetoslava Veigla

16. MO MS bude naďalej pokračovať v družobnej spolupráci s MO MS Cífer a Veľké

     Úľany, prehlbovať a rozširovať možnosti ďalšej obojstranne prospešnej

      spolupráce

17. Výbory MO MS budú naďalej organizovať podľa záujmu svojich členov návštevy

      kultúrnych, spoločenských, divadelných podujatí, koncertov, výstav, prednášok

      podľa ponúk z iných organizácií a inštitúcií

18. MO MS bude nápomocný obecnému múzeu a archívu pri rozširovaní zbierok o

     predmety a písomnosti súvisiace s históriou obce a životom jej obyvateľov

19. Príspevky do Abrahámskych novín a informáciami na matičnej tabule bude

      MO MS informovať širokú verejnosť o činnosti a aktivitách matičiarov,

      oboznamovať s históriou obce, významnými výročiami, historickými udalosťami

      a jubileami významných osobností Slovenska a osobnosťami, ktoré sa zaslúžili

      o rozvoj a napredovanie našej obce