ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

Kultúra

Knižnica

Zriadenie Obecnej knižnice v Abraháme možno siaha do obdobia začiatkov 20 rokov minulého storočia, kedy v roku 1919 bol vydaný prvý knižničný zákon. Prvé zachovalé písomné doklady o knižnici siahajú do obdobia 50-tych rokov, kedy podľa záznamov v obecnej kronike mala knižnica 658 knižničných jednotiek (kníh). Vzostup knižnice začína až po prijatí nového knižničného zákona o verejných knižniciach v roku 1959 č. 53. Na základe tohto knižničného zákona sa knižnica rozvíjala a jej zriaďovateľ sa riadil až do roku 2000. 1. júla roku 2000 nadobúda platnosť nový zákon o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. O štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Zb. O Matici slovenskej. Čo je vlastne knižnica? Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá je právnická osoba, alebo súčasť právnickej osoby. Získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Inými slovami, je to zariadenie, v ktorom si môže každý občan našej obce bezplatne vypožičať knihy nielen pre zábavu, ale aj pre štúdium. Zriaďovateľom obecnej knižnice na základe všetkých vydaných zákonov a v konečnom dôsledku posledného z roku 2000 je obecný úrad. Obecný úrad v Abraháme v zastúpení starostu menuje aj odvoláva knihovníka, ktorý je poverený spravovaním majetku knižnice a jej činnosťou. Naša knižnica v minulosti niesla názov obecná knižnica, miestna ľudová knižnica a teraz znovu obecná knižnica. Prvé písomné záznamy o knižnici sa zistili z roku 1958, kedy knižnica mala prírastok 176 zväzkov kníh. Na podklade schválených jednotných tlačív, pre všetky knižnice v našom štáte sa pristúpilo v roku 1967 k prepracovaniu knižničného fondu do nových prírastkových zoznamov a v tomto smere sa i naďalej eviduje prírastok. Do roku 1990 knihovníka a knižnicu po finančnej stránke dotovala Okresná knižnica v Galante, ktorá bola poverená poskytovaním metodickej pomoci. Knihovnícku funkciu v našej knižnici vykonával knihovník neprofesionálny (dobrovoľník), čiže knihovník, s ktorým bola uzatvorená dohoda o vykonávaní tejto činnosti na základe ročnej odmeny. Takýmto spôsobom je knihovník odmeňovaný i dodnes. Počas svojej existencie sa knižnica niekoľkokrát sťahovala. Bola umiestnená v základnej škole, v osvetovej besede, v predajni dnešných Lahôdok a v súkromnom dome rodiny Uhrovej (dnešná pošta). Teraz je umiestnená v budove starej základnej školy v samostatnej miestnosti o rozmeroch 48 m. Knižnica je vybavená knižničným nábytkom. Má vybudované knižničné katalógy, ktoré sústavne dopĺňa s narastajúcim knižničným fondom. Práva a povinnosti knižnice voči čitateľom a čitateľov voči knižnice sú zahrnuté v organizačnom a výpožičnom poriadku, ktorý vypracoval a schválil obecný úrad. Okrem literatúry pre deti, mládež, dospelých (náučná a beletria) sú v knižnici i diela encyklopedické a kroniky. Tieto knižničné jednotky slúžia iba na prezenčné vypožičanie.
Pre verejnosť je knižnica otvorená jedenkrát v týždni a to v piatok od 16.oo- 19.oo hod. V oblasti kultúrno - výchovnej činnosti sa knižnica orientuje ne organizovanie besied, súťaží, literárnych kvízov. Zo zaujímavých podujatí sú i autogramiády. Prostredníctvom knižnice našu obec navštívil rad významných spisovateľov: Miloš Krno, Vladimír Ferko, Daniel Hevier, Ján Navrátil, Svetloslav Veigl, Peter Glocko, Andrej Chudoba, Anton Rákay, Rudolf Čižmárik, Elena Čepčeková, akademický maliar Andrej Smolák, autori publikácie " Atlas burín" a iní. O ďalšej činnosti knižnice, knihovníkoch, knižničnom fonde, čitateľoch, vás budeme priebežne informovať v budúcich číslach.

Knižné novinky v Obecnej knižnici v Abraháme

Odborná literatúra:

Antológia literatúry – Literárna antológia krajín Vyšegrádskej skupiny
Učíme sa pravopis  2. ročník základných škôl
Učíme sa pravopis 3. ročník základných škôl
Učíme sa pravopis 4. ročník základných škôl
Vesmír 1. Slnečná sústava. Táto kniha Vás oboznámi s extrémnymi javmi v slnečnej sústave. Popri informáciách o rekordoch Vám poskytne pohľad na Slnko, planéty, mesiace, planétky, kométy a meteroidy. Kniha je určená pre každého, kto sa zaujíma o astronómiu.
Ambruš B.- Chováme zebričky – pre všetkých záujemcov o chov exotického vtáctva.

Krásna literatúra pre dospelých
:

Orwell G. – Zvieracia farma
Orwell G. – 1984. Knihy sú politickou satirou na revolúciu, ktorá sa vymkla z rúk. Zvieratá sa zbavia nadvlády nenávidených ľudí a zavedú svoj vlastný režim, v ktorom si všetci majú byť rovní. Z nádherných ideálov revolúcie sa však postupne stáva nočná mora.
Džerengová - Nagyová – Nepýtaj sa, kde som. Ďalší román Slovenskej autorky plný rozporov, lásky, nenávisti.
Shakespeare W. – Romeo a Júlia, Antonius a Kleopatra, Hamlet, Sonety, Othelo. Klasická literatúra nielen pre študujúcu mládež. Stále pútavá a poučná. Hlasy a mlčania babieho leta. Antolódia švédskej poézie 20. storočia.

Pre deti a mládež:

Lewis C.S. – Posledný boj
Lewis C.S. – Strieborná stolička – obidve knihy podávajú príbehy z kroniky NARNIE
Pecková L. – Najkrajšie slovenské hádanky
Rúfus M. – Hrnček var !
Rúfus M. – Mechúrik Koščúrik
Harmanová O. – Cupinôžka
Rowlingová J.K. – Harry Potter a Dary smrti. Dá sa zlákať Harry Potter po Daroch smrti?
Child Lauren – To som celá ja, Klára Bôbiková. Totálne fantastická Kniha.