ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

V prípade problémov s používaním alebo zobrazovaním webstránky kontaktujte správcu: webmaster@vfit.sk

ZRUŠENÉ!
Oznamujeme Vám, že zasadanie Ob. zastupiteľstva je zrušené.
Náhradný termín bol stanovený na 11.12.2017

Zvolávam v zmysle  zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o ob ecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Abraháme, ktoré sa uskutoční dňa

29.11.2017 /v stredu/ o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Program rokovania:

1. Otvorenie a schválenie  programu zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie  návrhovej komisie

4. Kontrola uznesenia z  predchádzajúceho zasadnutia

5. Schválenie VZN č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb

6. Schválenie VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

7. Schválenie VZN č. 4/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad

8. Schválenie plánu kontrolnej činnosi hlavného kontrolóra obce Abrahám na I. polrok 2018

9. Rôzne

10. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

Pozývam občanov našej  obce!                                    Ing. Igor Németh, starosta

                                                                                 

                                 

   

Náhodný obrázok

Počasie

Prihlásenie

Návštevy

TOPlist